Zamknij

Rejestr - felieton Kuby Diducha

09:51, 25.11.2021 Kuba Diduch Aktualizacja: 10:03, 25.11.2021
Skomentuj

Ministerstwo Zdrowia od przyszłego roku będzie prowadzić rejestr ciąż. Takimż newsem gruchnął był dzisiaj internet. Senator Brejza i Ministerstwo wymieniły się tłitami a ogólnopolskie redakcje ruszyły z "grylowaniem". Jedne pomysłu, drugie senatora. Ot, życie - pomyślałem nad przepyszną siedząc ogórkową z ryżem.

Nie byłbym jednak sobą, gdybym coś nie nawymyślał w temacie. Na co dzień gonię po różnych dziwnych miejscach i wrzeszczę na bogu ducha winnych ludzi machając plikiem arcyważnych zarządzeń i instrukcji, grożąc im i karząc z wysokości mego stuosiemdziesięciotrzycentymetrowego majestatu. Plus hełm. Pomyślałem więc, że kto jak nie ja - wyznawca, głosiciel i egzekutor praw napisze lepiej procedurę zgłaszania ciąży do takiegoż rejestru. Oczywiście na miarę obecnych czasów. Ogórkową dojadłem, talerzyk wymyłem, stolik przetarłem po czem zasiadłem do laptopa. I się urodziło.

PROCEDURA BEZPIECZNEGO ZACHODZENIA, ZGŁASZANIA, PROWADZENIA I ROZWIĄZANIA CIĄŻY

I. UWAGI OGÓLNE

1. Do zachodzenia w ciążę może przystąpić osoba związana przysięgą małżeńską z partnerem płci przeciwnej ze szczególnym uwzględnieniem przysiąg o charakterze kościelnym. Zachodzenie w ciążę przez osoby żyjące w związkach opartych o śluby cywilne jest warunkowo dopuszczone ze względu na ważny interes demograficzny Ojczyzny, za wyjątkiem związków cywilnych osób płci żeńskiej zawartych w krajach dopuszczających tego typu wynaturzenia.

2. Niewskazane jest zachodzenie w ciążę przez osoby żyjące w grzechu konkubinatu mężczyzna-kobieta chyba, że w związku z ciążą zawrą święty sakrament małżeństwa, który przekreśli ich dotychczasowe grzeszne życie.

3. Zajście w ciążę z przedstawicielem kleru, politykiem o poglądach prawdziwie patriotycznych lub członkiem jego rodziny mimo braku stosownego tytułu prawnego winno być traktowane jako szczególne wyróżnienie z uwagi na doniosłą rolę pełnioną przez partnera w hierarchii społecznej odrodzonej Rzeczpospolitej.

II. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

1. Niezależnie od charakteru związku o zamiarze zajścia w ciążę należy pisemnie poinformować proboszcza właściwego ze względu na lokalizację planowanego aktu prokreacyjnego, właściwą terenowo jednostkę Prokuratury oraz lekarza pierwszego kontaktu za pośrednictwem aplikacji e-pacjent.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć odpis aktu ślubu, szczegółowy terminarz cyklu owulacyjnego, fotografie małżonków oraz enumeratywny wykaz pozycji najchętniej stosowanych podczas aktu prokreacyjnego.

3. Na podstawie powyższej dokumentacji proboszcz właściwy ze względu na miejsce planowanego aktu prokreacyjnego w porozumieniu z lekarzem pierwszego kontaktu określi harmonogram aktów prokreacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem pozycji najkorzystniejszych dla skutecznego zajścia w ciążę.

4. Odpis harmonogramu przekazany zostanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do siedziby najbliższej Prokuratury Rejonowej.

5. Funkcjonariusze właściwej Komendy Powiatowej lub Miejskiej Policji na wniosek Prokuratury mogą przeprowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przez małżonków zapisów harmonogramu.

6. W przypadku stwierdzenia odstępstw od zaleceń zwłaszcza w postaci aktu seksualnego realizowanego w dni niepłodne, penetracji pozawaginalnej lub stosowania środków antykoncepcyjnych w okresie objętym harmonogramem ww. dokumenty tracą ważność a ich ponowne wydanie możliwe będzie po pozytywnym zaliczeniu kursu przedmałżeńskiego we

właściwej poradni przykościelnej.

III. CZYNNOŚCI W CZASIE ZACHODZENIA

1. Akt prokreacyjny winien być realizowany w miarę możliwości przy zgaszonym świetle, w ubiorze odsłaniającym jedynie miejsca niezbędne z punktu widzenia anatomicznego.

2. Wszelkie dążenie do odczuwania przyjemności winno być odsunięte na plan dalszy i stanowić jedynie ewentualny dodatek do aktu prokreacji. W celu eliminacji wystąpienia możliwych pokus zaleca się nieużywanie wcześniej środków higienicznych oraz rezygnację z golenia miejsc intymnych.

3. Nie zaleca się tworzenia w trakcie aktu prokreacyjnego tzw. "romantycznej atmosfery" z użyciem muzyki, światła lub dzieł sztuki wizualnej mogących przysłaniać właściwą istotę zbliżenia. Dopuszcza się stosowanie muzyki organowej opartej o klasyczny chorał, świec lichtarzowych oraz dzieł sztuki uwzględniających właściwy przekaz ideowy np. podświetlona reprodukcja "Męczeństwa św. Sebastiana".

4. Długość aktu prokreacyjnego należy ograniczyć do niezbędnego minimum pozwalającego w skuteczny sposób na wymianę płynów organicznych. Po dokonaniu ejakulacji zbliżenie natychmiast zakończyć.

5. Osoba zapładniana winna przez kilkunastominutowy okres czasu pozostać w miejscu dokonania aktu prokreacyjnego w pozycji horyzontalnej w celu zwiększenia szans połączenia się komórek jajowych z nasieniem osoby zapładniającej.

IV. CZYNNOŚCI PO ZAJŚCIU

1. Po upływie 8 do 10 dni w obecności proboszcza właściwego ze względu na miejsce aktu prokreacyjnego oraz lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki należy przeprowadzić test ciążowy.

2. W przypadku negatywnego wyniku testu czynności zmierzające do zachodzenia realizować zgodnie z harmonogramem. Jeśli wynik negatywny powtórzy się czterokrotnie kolejny akt prokreacyjny należy zrealizować w obecności proboszcza właściwego ze względu na miejsce aktu oraz lekarza pierwszego kontaktu. W trakcie aktu kontrolnego dopuszcza się rejestrację obrazu i dźwięku.

3. Wykazane w trakcie aktu nieprawidłowości stanowić będą podstawę do wydania zmodyfikowanego harmonogramu wraz z wykazem zalecanych pozycji.

4. W przypadku pozytywnego wyniku testu proboszcz właściwy ze względu na miejsce aktu wraz z lekarzem pierwszego kontaktu dokonują wpisu do rejestru ciąż prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

5. Wypis z rejestru w formie wygenerowanego pliku pdf proboszcz właściwy ze względu na miejsce aktu przekazuje za pomocą dedykowanych systemów teleinformatycznych do siedziby najbliższej Prokuratury Rejonowej.

6. Z chwilą wniesienia wpisu do rejestru paszport i dowód osobisty osoby fizycznej będącej nosicielem cudu życia zostają automatycznie zablokowane w celu uniemożliwienia wyjazdu do państwa o liberalnym prawie aborcyjnym.

V. ZAWARTOŚĆ REJESTRU

1. Imię i nazwisko ojca - w przypadkach określonych w punkcie I.3 zastosować formułę "Dar łaski".

2. Imię i nazwisko osoby fizycznej będącej nosicielem cudu życia.

3. Planowana data chrztu świętego.

4. Kwota opłaty za chrzest święty z podaniem numeru konta właściwego probostwa.

5. Daty obowiązkowych kontroli formalno-prawnych zleconych przez właściwą Prokuraturę Rejonową w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ciąży.

6. Daty badań lekarskich (nieobowiązkowe).

V. PROWADZENIE I ROZWIĄZANIE CIĄŻY

1. Proboszcz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej będącej nosicielem cudu życia wraz z lekarzem pierwszego kontaktu określi harmonogram wizyt kontrolnych w trakcie trwania ciąży.

2. Nie zaleca się w trakcie trwania ciąży przeprowadzania jakichkolwiek badań prenatalnych.

3. W trakcie wizyt kontrolnych zaleca się prowadzenie prelekcji o szkodliwości ideologii gender przy użyciu urządzeń emitujących dźwięk w rejonie powłok brzusznych osoby fizycznej będącej nosicielem cudu życia. Opracowanie szczegółowych programów prelekcji wraz z materiałem dźwiękowym minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego zleci w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania Stowarzyszeniu Roberta Bąkiewicza, inicjatywie Kai Godek oraz Instytutowi Kultury Prawnej "Ordo Iuris".

4. Z chwilą wystąpienia pierwszych objawów zwiastujących nadchodzące rozwiązanie osoba fizyczna będąca nosicielem cudu życia udaje się wraz z dedykowanym przedstawicielem hierarchii kościelnej do najbliższego akredytowanego szpitala z oddziałem katechetyczno-położniczym.

5. W trakcie przygotowania do akcji porodowej, porodu oraz w przypadku wystąpienia jakichkolwiek komplikacji decydująca opinia co do podejmowanych czynności medycznych należy do dedykowanego przedstawiciela hierarchii kościelnej. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem lokalnej Kurii Biskupiej w drodze pisemnego wniosku. Rozpatrzenie wniosku następuje w najbliższym możliwym terminie nie później jednak, niż 15 lat od daty wpływu - decyduje data stempla pocztowego.

6. Ratowanie życia osoby fizycznej będącej nosicielem cudu życia w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas porodu jest prawem gwarantowanym i niezbywalnym chyba, że dedykowany przedstawiciel hierarchii kościelnej postanowi inaczej.

7. Lekarz ratujący zdrowie i życie osoby fizycznej będącej nosicielem cudu życia w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas porodu działa w stanie wyższej konieczności chyba, że dedykowany przedstawiciel hierarchii kościelnej postanowi inaczej.

8. W przypadku wystąpienia negatywnych konsekwencji zdrowotnych dla osoby fizycznej będącej nosicielem cudu życia winę ponosi jedynie i zawsze lekarz.

9. Z chwilą szczęśliwych narodzin proboszcz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka na podstawie informacji wpisanych do rejestru przez lekarza pierwszego kontaktu generuje fakturę pro forma za usługę chrztu świętego.

10. Wpływ opłaty na konto podane na fakturze umożliwia realizację chrztu we wcześniej uzgodnionym terminie.

VI. UWAGI KOŃCOWE

Z chwilą narodzin i chrztu obywatel staje się częścią dwóch splecionych i nierozerwalnych systemów: państwowego i kościelnego. I jakoś w przypadku obu "prenatalna" czułość, troska i uwaga znikają, jak ręką odjął...

(Kuba Diduch)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(17)

Edek z fabryki kredeEdek z fabryki krede

21 16

Tyle się chlopina opisał a jak zwykle kiepsko. Następny uciemiężony przez system 😁 10:08, 25.11.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MichałMichał

12 12

Napisane jest w PUNKT, MEEGA CHŁOPINA 11:19, 25.11.2021


AlaAla

12 9

Musisz Ty, kolego coś napisać. Pewnie nie jesteś uciemiężony i nie czujesz, że żyjesz już prawie jak na Białorusi. Ale jeszcze chwila i do Ciebie to dotrze. Oby jak najszybciej.
15:12, 25.11.2021


Stiefan Stiefan

16 22

Jak zwykle słabo i tylko o jednym.... 10:26, 25.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RyszardRyszard

23 15

Panie Kubo bardzo dobrze to pan opisał,natomiast zapomniał pan o jednym . A mianowicie przyszli rodzice przez cały czas powinni czytać żywoty świętych ze szczególnym naciskiem na średniowiecze. To by im uzmysłowiło że należy się modlić ,pościć ,biczować się i nie myć. 11:51, 25.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MagdaMagda

20 19

wiesz co Kuba, po prostu mi Cię żal... 14:40, 25.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AlaAla

14 13

Pani jeszcze nie czuje , co ją czeka albo jej córki, siostry , wszystkie kobiety mające rodzić. I takich osób najbardziej żal, a nie kogoś, kto usiłuje w sposób żartobliwy zwrócić uwagę na problem. 15:15, 25.11.2021


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


A czy to ważne...A czy to ważne...

10 1

Treść tekstu jak to treść- wyraża osobisty pogląd autora na dany temat. Z treścią można się zgadzać, można się nie zgadzać, więc nie ma co tu za dużo komentować.
Dlatego ja zamiast się kłócić o księży, aborcje, Ziobrę itd. sądzę że lepiej się skupić na formie tekstu. A ta jest swoistą parodią -o ile treść może być przez niektórych uznana że groteskową wizję państwa- to forma tekstu jest sama w sobie parodią obecnie istniejących narzędzi jakimi są: wszelkie instrukcje, zarządzenia, zalecenia, deklaracje itd.- czyli poniekąd biurokracja. Jako osoba która "na codzień" pracuje z tego typu dokumentacją, muszę stwierdzić że zabrakło tam co najmniej 4 rzeczy:
- po pierwsze numeru wytycznych (np. instrukcja1/21, czy tam zarządzenie 6/66 ). Ironią losu jest że często w takich instrukcjach liczy się tak naprawdę jedno zdanie, ale dla powagi sytuacji wszyscy z kamienną miną stwierdzają że to musi być zgodne z instrukcją nr..., zamiast powiedzieć że coś trzeba zrobić tak.
- po drugie podpisu sporządzającego/zatwierdzającego instrukcje. Każdy ważniak z biura, który chce się wykazać, nie tylko wskaże numer instrukcji, ale jeszcze uroczyście zaznaczy- że została ona napisana przez prezesa/ dyrektora i że jego słowo jest święte.
- w rozdziale I powinien być słowniczek, (określający np. kim jest właściwy miejscowo proboszcz)
- same użyte w nich sformułowania. Zazwyczaj bywa tak, że im mniej ważna instrukcja, to tym trudniej ją się czyta (ciągłe odsyłania do innych przepisów, lub po prostu pisarskie zagmatwania typu: "w danych przypadkach zezwala się, chyba że przepis stanowi inaczej, należy odstąpić, zaś o decyzji poinformować właściwego przełożonego lub osobę pełniącą służbę dyżurną, lub zastępcę osoby pełniącą służbę dyżurna, który to podejmie decyzje właściwe do danej sytuacji nt. odstąpienia)🤣🤣🤣🤣🤣 . 12:20, 26.11.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Kuba DiduchKuba Diduch

4 4

Święta racja. Dlatego nad tego typu dokumentami zawsze pracuje zespół. I zazwyczaj podpisuje sporządzający, opiniujący i zatwierdzający. Oraz radca prawny. A jeśli generuje środki finansowe to kontrasygnuje skarbnik. Następnym razem się poprawię 🤣 09:56, 27.11.2021


A czy to ważne...A czy to ważne...

5 0

Żeby jeszcze zespół przy tym pracował, to pół biedy. Ale jak ekspertów/opiniujących jest mały batalion, to idzie się za głowę złapać (no bo każdy ekspert musi wyrazić pogląd z punktu widzenia swojego działu). 4-5 osób to jest naprawdę optymistyczny wariant. Liczby sięgają raczej kilkunastu śpeców.

PS: Nurtuje mnie jedna rzecz- jaka była by definicja: "Właściwego miejscowo proboszcza?" 10:23, 27.11.2021


XxxXxx

9 7

To chyba nie była ogórkowa tylko coś mocniejszego. 22:27, 28.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

orestorest

4 5

Panie Kuba ,gratuluje odwagi.Bardzo dobrze napisane, wzniecil Pan ogien u nie ktorych nienawisci👍🔥 14:32, 03.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GapaGapa

3 4

D O B R E ! - to mało powiedziane. 10:50, 09.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

dziadekdziadek

1 3

Dobre ,Kuba ma odwagę napisać to co Wy po cichu mówicie w swoim domu ale nie po za nim. 08:56, 14.02.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NiemaszekNiemaszek

1 0

Kubuś to gieroj,,,, dzieci podawał do błogosławieństwa Róży Thum von..... 16:09, 24.03.2022


LoboLobo

2 0

Wie ktoś może, gdzie temu specjaliście co "strony" w UM przyjmował siedząc na oknie, załatwiło POKO pracę ???? A gdzie ten "K" rzecznik Kochana "pracuje" ? Oczywiście, nie, to nie, nie, jeszcze raz nie jest nepotyzm.... 06:04, 24.03.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%