Zamknij
REKLAMA
przygotowywanie potraw
StPr/23/0101
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

zapoznanie z organizacją pracy w świetlicy, zapoznanie z prowadzona dokumentacją, sprawowanie opieki nad dziećmi, planowanie tematyki zajęć, ich form i metod prowadzenia, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, prowadzenie zajęć tematycznych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, współpraca z rodzicami
StPr/23/0103
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

obsługa progrmaów sprzedażowych dedykowanych turystyce wyjazdowej; sporządzanie programów wycieczek; obsługa klientów biura podróży; sprzedaż usług turystycznych
StPr/23/0097
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prace ślusarskie związane z ręczną lub z wykorzystaniem elektronarzędzi obróbką detali
StPr/23/0100
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, kompletowanie dokumentów, obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych, pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów, przygotowanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i poczta elektroniczną, udzielanie informacji telefonicznych
StPr/23/0086
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Przygotowanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie, wykładanie towarów na sklepie; przyjmowanie i wydawanie towarów, wg. dokumentów dostaw i sprzedaży; sprawdzanie dat ważności produktów; inkasowanie należności za sprzedane produkty - obsługa drukarki fiskalnej; współpraca w przygotowaniu zamówień; obsługa na stanowsku mięsnym
StPr/23/0087
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wykonywanie zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych na ciało i twarz; obsługa urządzeń kosmetycznych
StPr/23/0091
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

naliczanie wynagrodzeń w oparciu o umowy o pracę i umowy cywilnoprawne; naliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych; dokonywanie wypłat wynagrodzeń; rozliczanie i przekazywanie zobowiązań do ZUS i US; sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i US; wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
StPr/23/0092
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych; sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami; wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów, kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących. przygotowywanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami, wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych, archiwizowanie dowodów księgowych;
StPr/23/0093
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondecji biurowej; kompletowanie dokumentów; obsługiwanie porogramów oraz urządzeń biurowych
StPr/23/0095
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN