Zamknij
REKLAMA
- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii - prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi - analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny - udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć - prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
StPr/22/0775
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 do 90 PLN

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii - prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi - analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny - udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć - prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
StPr/22/0776
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 do 90 PLN

1. Udzielanie osobom usamodzielnionym na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia, a także świadczenie pracy socjalnej; 2. Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia w przypadkach określonych ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej; 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy społecznej ; 4. Nadzór nad organizacja i funkcjonowaniem mieszkania chronionego, dokonywanie uzgodnień z osobami ubiegającymi się o pobyt w mieszkaniu, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu i opłacie; 5. Udzielanie wychowankom mieszkania chronionego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów będących przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc w ubieganiu się o przysługujące świadczenia oraz w uzyskaniu mieszkania; 6. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u rodzin zastępczych otrzymujących świadczenia na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej; 7. Pomoc cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej; 8. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi w zakresie realizowanych zadań, w tym sprawozdań MPiPS oraz sprawozdań z wykorzystaniem POMOST; 9. Wykonywanie zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wobec rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy, które nie złożyły wniosku o objęcie ich opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; 10. Koordynowanie terminów posiedzeń ds. ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz zespołów dokonujących ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka 11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym dzieci w pieczy zastępczej, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, Sadem Rodzinnym, Ośrodkiem Adopcyjnym, instytucjami, oświatowymi podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi; 12. Przygotowywanie informacji do Sądu o całokształcie sytuacji osobistej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka; 13. Przygotowywanie informacji do Sądu o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej oraz wniosku o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, a w przypadku nie przekazania tej informacji w terminie 18 miesięcy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej przygotowanie wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej; 14. Zgłaszanie do Ośrodka Adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji; 15. Przygotowywanie opinii na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego; 16. Przygotowywanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dzieci; 17. Sporządzanie informacji dla gmin o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; 18. Podejmowanie działań zmierzających do integracji rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz związanych z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego; 19. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 20. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej; 21. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach, w szczególności świadczeniach i dostępnych formach wsparcia i pomocy w zakresie realizowanych zadań.
StPr/22/0777
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

uzgadnianie z klientami zakresu i ceny świadczonych usług; przyjmowanie przesyłek od klientów, wydawanie przesyłek kurierom, wydawanie przesyłek klientom; współpraca z przedstawicielami firm kurierskich; prowadzenie dokumentacji; sporządzanie rachunków i faktur; przyjmowanie zapłaty za świadczone usługi; prowadzenie rozliczeń ekonomiczno - finansowych punktu usługowego; reklamowanie i promowanie świadczonych usług; dbanie o czystość , estetykę i bezpieczeństwo punktu
StPr/22/0779
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony p.poż., ochrony środowiska i ergonomii, obsługa komputera orzaz urządzeń elektronicznych, obsługa socjal mediów, gromadzenie informacji turystycznych, przetwarzanie i aktualizowanie informacji turystycznych, redagowanie postów na profil socjal mediów oraz wpisów informacji do biuletynu informacyjnego
StPr/22/0780
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów. Dbałość o wysoką jakość pracy. Przestrzeganie zasad BHP. Miejsce pracy Gorlice oraz budowy u inwestorów
StPr/22/0762
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 25 do 33 PLN

prace ciesielskie , dbałość o wysoką jakość pracy. Przestrzeganie zasad BHP. Miejsce pracy Gorlice oraz budowy u inwestorów
StPr/22/0763
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 25 do 33 PLN

rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, dbałość o wysoką jakość pracy, dobro zakładu, powierzony sprzęt, przestrzeganie zasad BHP. Możliwość dalszego rozwoju, szkolenia kursy dokształcające. Miejsce pracy Gorlice oraz budowy u inwestorów
StPr/22/0766
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 25 do 33 PLN

Ręczne i mechaniczne przygotowanie różnych mieszanek betonowych; montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów; układanie mieszanki betonowej; wyrównywanie powierzchni ułożonego betonu; dbałość o wysoką jakoć pracy; przestrzeganie zasad BHP. Miejsce pracy budowy u inwestorów - praca w delegacji.
StPr/22/0767
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 25 do 3 332 PLN

Rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie szkiców roboczych rysunków budowlanych, przeprowadzanie inwentaryzacji istniejących obiektów, projetkowanie elementów konstrukcyjnych budowli, dobieranie materiałów, sprzętu i imaszyn do wykonania okreslonych prac, kierowanie gospodarką materiałowo-sprzętową w procesie budowlanym. praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/22/0773
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 7 000 PLN