Zamknij
REKLAMA

Dokumentacja projektowa od A do Z - budujesz dom? Sprawdź to!?

08:17, 16.05.2022 | materiał partnera

Dokumentacja projektowa to podstawa i jednocześnie obowiązkowa składowa w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dobrze wykonana dokumentacja pozwoli na wybudowanie budynku, który będzie bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. W przypadku projektu budowlanego jest to zbiór fundamentalnych rysunków i opisów dotyczących działki, jak i projektowanego budynku w zakresie podstawowych branż. Sprawdź podstawowy zakres wchodzący w skład dokumentacji projektowej projektu budowlanego. Zobacz także gdzie oraz jak poprawnie złożyć wszystkie materiały!

Spis treści:

 1. Dokumentacja projektowa, czyli co to jest? Szczegółowe wyjaśnienie
 2. Projekt, plan zagospodarowania działki lub terenu
 3. Projekt architektoniczno-budowlany, jako kluczowy element pełnej dokumentacji
 4. Projekt techniczny, czyli co zawiera dokumentacja projektowa
 5. Załączniki do projektu budowlanego 
 6. Gdzie złożyć dokumentację projektową?
 7. Dokumentacja projektowa, a inne wymagane dokumenty
 8. Podsumowanie - dokumentacja projektowa od A do Z

Dokumentacja projektowa, czyli co to jest? Szczegółowe wyjaśnienie

To zbiór opisów i rysunków, a także obliczeń w zakresie podstawowym zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszą zmianą, na który składają się:

 1. projekt zagospodarowania terenu lub działki,
 2. projekt architektoniczno-budowlany,
 3. projekt techniczny.

Projekt, plan zagospodarowania działki lub terenu

Plan zagospodarowania działki lub terenu stanowi jeden z ważniejszych elementów całej dokumentacji projektowej, który powinien zawierać wszystkie informacje związane z lokalizacją budynku na działce objętej inwestycją. Składa się z części graficznej oraz opisowej.

Opracowanie graficzne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy wykonać na podkładzie mapy do zamiarów projektowych uzyskanej od geodety. Inwestor we własnym zakresie zleca wykonanie mapy do zamiarów projektowych wybranemu przez siebie geodecie przed przystąpieniem do prac projektowych lub może skorzystać z pomocy architekta przy wyborze osoby odpowiedzialnej za uzyskanie powyższej mapy.

Po przekazaniu architektowi ważnej i pozytywnie zweryfikowanej mapy do celów projektowych właściwie z art. 34. Prawa budowlanego, osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu musi zawrzeć takie informacje, jak:

 • wykazanie obszaru objętego inwestycją, pomiar i analizę obszaru oddziaływania obiektu,
 • sposób odprowadzania/oczyszczania ścieków,
 • układ zieleni wraz ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących, projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, jak i urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym.

Powyższe elementy powinny zostać dołączone wraz z częścią opisową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (rozdział II) wraz z późniejszą zmianą.

Projekt architektoniczno-budowlany: kluczowy element pełnej dokumentacji projektowej

Projekt architektoniczno-budowlany wskazuje na rysunki budowlane planowanego obiektu wraz z opisem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (rozdział III) wraz z późniejszą zmianą. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie omawianego projektu jest architekt.

Podstawowe rysunki, które powinny znaleźć się w tym rodzaju dokumentacji to:

 • rzut fundamentów (dobór rodzaju posadowienia budynku uzależniony jest również od opinii geotechnicznej i branży konstrukcyjnej),
 • rzut piwnic (jeżeli zakłada się je w projekcie),
 • rzut parteru,
 • rzuty pozostałych kondygnacji budynku (piętra, poddasza),
 • rzut więźby dachowej,
 • widok dachu,
 • przekrój podłużny i poprzeczny budynku, 
 • widoki wszystkich elewacji budynku, 
 • zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej,
 • zestawienie przegród budowlanych.

Projekt techniczny, czyli co zawiera dokumentacja projektowa

Projekt techniczny to dokumenty istotne dla inwestora, wykonawcy inwestycji, jak i dla kierownika budowy. To koncept wskazujący na metody oraz sposoby realizacji planowanych robót.

W skład tego projektu wchodzą elementy, takie jak:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystyka energetyczna,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),
 • projekt branży sanitarnej,
 • projekt branży elektrycznej,
 • w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia.

Szukasz biura projektowego z małopolski, które przygotuje dla Ciebie pełną dokumentację projektową? Zobacz propozycje od J2S Biuro Projektowe Bochnia ?‍♀

Załączniki do projektu budowlanego

Załączniki do projektu budowlanego stanowią również obowiązkowy element opracowania. Należą do nich:

 • informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • uzgodnienia np. zjazd z drogi publicznej,
 • inne dokumenty np. decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Gdzie złożyć dokumentację projektową?

Złożeniem pełnej dokumentacji projektowej zająć się powinno biuro projektowe. Wskazane jest, by inwestor był świadomy każdego kroku związanego z projektem budowlanym. Jednakże, jeśli powierzył on projekt architektowi - nie powinien on musieć się przejmować kwestiami formalnymi z zakresu składania pełnej dokumentacji projektowej. Oprócz podpisania niezbędnych dokumentów jak np. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane czy też pełnomocnictwo.

Poniżej wyszczególnione zostały odpowiednie urzędy, w których powinny zostać złożone wszystkie trzy opisane powyżej projekty.

 • projekt techniczny - trzy egzemplarze: dokumentacja powinna zostać przygotowana przed rozpoczęciem budowy i przekazana kierownikowi budowy. Warto mieć na uwadze, że prawo do analizy dokumentacji projektowej przez cały czas budowy ma do projektu urząd nadzorujący.
 • wniosek pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pełnomocnictwo jeśli inwestor działa przez pełnomocnika: ten materiał musi zostać przedłożony w organie administracji architektoniczno-budowlanej.
 • po trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlany: te dokumenty inwestor lub osoba odpowiedzialna za składanie dokumentów (pełnomocnik) powinna złożyć wraz z pozwoleniem na budowę w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Zobacz także pełne realizacje z zakresu: adaptacji projektów gotowych, projektów przebudowy i rozbudowy czy wizualizacji projektów budowlanych 

Dokumentacja projektowa, a inne wymagane dokumenty

Należy podkreślić, że inwestor ma obowiązek zawiadomić organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia budowy. W tym celu należy przygotować kilka kolejnych materiałów, takich jak:

 • ksero decyzji informujące o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
 • kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień opracowania projektu – w przypadku projektanta – i sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego,
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Podsumowanie - dokumentacja projektowa od A do Z

Budowa domu jednorodzinnego to wyzwanie finansowe, logistyczne, jak i czasowe. Powyższe kwestie, to fundamentalne informacje, które pozwolą Ci na wypisanie kluczowych elementów wymaganych przez urzędy do tego, aby rozpocząć budowę domu. W przypadku nieprawidłowości w złożonych dokumentach organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada poprzez stosowne postanowienie obowiązek usunięcia wskazanych błędów lub uzupełnienie braków określając termin ich usunięcia, przez co uzupełniony i poprawiony projekt należy złożyć ponownie wraz z pismem przewodnim odnoszącym się do postanowienia.

Zależy Ci na bardziej szczegółowych informacjach dotyczących całej dokumentacji projektowej? Przeczytaj artykuł - Dokumentacja projektowa: 3 podstawowe części – sprawdź to! i działaj! ?

Czytaj także:

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%