Zamknij

Uchwała ws. diet radnych do dziennika, czy nie? Gminy nadal mają wątpliwości

08:17, 01.12.2023 Artykuł Sponsorowany Aktualizacja: 08:18, 01.12.2023
PAP/Leszek Szymański PAP/Leszek Szymański

Gminy nadal mają problem z uchwałami w sprawie diet radnych. Tylko w ostatnich tygodniach WSA w Olsztynie uchyliło dwie tego typu uchwały z powodu ich nieopublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym - ustalił Serwis Samorządowy PAP. 

Na wniosek prokuratorów rejonowych WSA w Olsztynie stwierdził nieważność uchwał rady miejskiej w Suszu oraz rady miejskiej w Młynarach dotyczących przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych. W obu przypadkach powodem był brak publikacji aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Radni Suszu tłumaczyli, że z przytoczonych przez prokuratora przepisów i wyroków sądów administracyjnych wynika, że zaskarżona uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, co przesądza, że nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Rada zaznaczyła, że stanowisko to jest zgodne m.in. z rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewody kujawsko-pomorskiego.  

WSA nie podzielił jednak tego stanowiska wskazując, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ugruntowane stanowisko, zgodnie z którym uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych jednostek samorządu terytorialnego stanowi akt prawa miejscowego (zob. np. wyroki NSA: z 14 czerwca 2022 r. III OSK 5279/21; 17 listopada 2021 r. III OSK 4382/21; z 28 kwietnia 2020 r. II OSK 570/19; z 7 listopada 2017 r. II OSK 2794/16; z 29 stycznia 2015 r. II OSK 3270/14, CBOSA). 

Zdaniem sądu jeżeli uchwała zawiera przynajmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, „to w sprawie możemy mieć do czynienia z aktem prawa miejscowego”.  

Jak zauważył WSA, zakwestionowana przez prokuratora uchwała rady miejskiej zawiera normy abstrakcyjne, ponieważ diety mają charakter powtarzalny. Z kolei przepisy te mają charakter generalny, gdyż ich adresatem nie jest konkretna osoba, ale każdy mieszkaniec, który pełniłby określoną w tej uchwale funkcję.  

Sąd przyznał, że wprawdzie krąg adresatów tej uchwały nie jest liczny, „to jednak przez określenie go wspólną cechą, jaką jest pełnienie wskazanej w niej funkcji, przepisy te stały się generalnymi”.  

„Nie ulega również wątpliwości, że uchwała zawiera przepisy normatywne, na podstawie których jej adresaci uzyskali uprawnienia do diety. Uchwała ta została wydana na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 25 ust. 4, 6 i 8 u.s.g. Ponadto nie jest związana z kadencyjnością rady, co oznacza, że uchwała ta zachowuje ważność także po zakończeniu kadencji organu stanowiącego, który ją uchwalił” – czytamy w uzasadnieniu postanowienia sądu. 

Dlatego, jak zaznaczył WSA, „skoro przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, to powinna być opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym”. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 

(Artykuł Sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%