Zamknij
prace związane z naprawą autobusów
StPr/24/0228
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism; kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów; przygotowywanie korespondencji do wysyłania pocztą tradycyjną i poczta elektroniczną; udzielanie informacji telefonicznych; stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
StPr/24/0218
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism; kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów; przygotowywanie korespondencji do wysyłania pocztą tradycyjną i poczta elektroniczną; udzielanie informacji telefonicznych; stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
StPr/24/0219
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

Przygotowywanie sprzętu i urządzeń kuchennych stosowanych w miejscu pracy i ich obsługiwanie; Przygotowywanie surowców i półproduktów do sporządzania posiłków typu fast food zgodnie z obowiązującymi zasadami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); Obrabianie termiczne półproduktów i produktów; Zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; Przyjmowanie i realizowanie zamówień; Przygotowywanie potraw zgodnie z zamówieniami klientów; Kontrolowanie jakości potraw; Ważenie i porcjowanie potraw; Dobieranie odpowiednich opakowań do rodzaju potraw oraz bezpieczne i estetyczne pakowanie potraw; Wydawanie zrealizowanych zamówień; Utrzymywanie porządku, czystości i higieny na stanowiskach pracy, w tym przestrzeganie procedur dotyczących utrzymania w czystości urządzeń gastronomicznych i narzędzi kuchennych; Przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
StPr/24/0220
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

manicure, pedicure; styliazacja paznokci - żele, hybrydy; pielęgnacja dłoni i paznokci; praca frezarką przy dłoniach i stopach; stylizacja rzęs metodą 1:1, objętościową; sterylizacja; dbanie o czystość gabinetu
StPr/24/0224
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

wykonywanie doraźnych poleceń przełożonych, dotyczących pracy; obsługiwanie korespondencji firmowej lub urzędowej; planowanie i organizacja spotkań, konferencji, szkoleń; prowadzenie kalendarza spotkań biznesowych itp.; przyjmowanie i obsługa interesantów; udzielanie informacji interesantom (w tym: telefonicznie, e-mailowo); przygotowywanie sprawozdań, raportów, prezentacji; sprawowanie nadzoru nad dokumentacją firmowej łub urzędowej; obsługiwanie urządzeń biurowych (szeroko pojmowanych); porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji firmowej lub urzędowej; uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych organizowanych w firmie/ urzędzie, lkoorporacji oraz zewnętrznych m.in. z zakresu metod tworzenia oficjalnej korespondencji, zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego, techniki rozmów telefonicznych itp.; organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
StPr/24/0225
data rozpoczęcia pracy od 05.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

obsługa klienta; obsługa kasy fiskalnej; ekspresu gastronomicznego; składanie zamówień; kontrolowanie bieżącego towaru; pilnowanie na bieżąco wypełniania dokumentów HCCP; ekspozycja towaów; utrzymywanie porządku w lokalu
StPr/24/0226
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

Sporządzanie pism urzędowych; Obsługa komputera w programach użytkowych, wykorzystanie Internetu w pracy; Przyjmowanie, rozdział, załatwianie korespondencji; Prowadzenie dokumentacji osobowej i dydaktycznej uczniów; Prowadzenie dokumentacji szkoły w zakresie uczniowskim w tym dokumentacji przebiegu edukacji maturalnej, naboru do klas I; Obsługa centrali telefonicznej, faxu, kserokopiarki; Sporządzanie ofert oraz zapytań o cenę; Zapoznanie z prowadzeniem kasy (dokumentacja, obowiązki); Prowadzenie archiwum szkoły; Wystawianie zaświadczeń młodzieży, także do celów poboru do wojska (dokumentacja)
StPr/24/0211
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

Gromadzenie i segregowanie dokumentów pod względem chronologii i rodzaju; Kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym; Ewidencjonowanie dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym; Monitorowanie rozrachunków z kontrahentami i innymi podmiotami oraz wyjaśnianie rozbieżności; Przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej; Archiwizowanie dowodów księgowych; Prowadzenie korespondencji z kontrahentami, urzędami, bankami i innymi podmiotami w sprawach księgowych.
StPr/24/0212
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

Segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju; Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym; Przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych; Sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami; Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów; Kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących; Przygotowywanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami; Wypełnianie formularzy podatkowych o sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych; Archiwizowanie dowodów księgowych; Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
StPr/24/0214
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN