Zamknij
REKLAMA

Pomoc społeczna głównym tematem obrad VII sesji

13:25, 25.04.2019 | Jarosław Rozpłochowski
REKLAMA
Skomentuj

VII sesja Rady Powiatu Gorlickiego przebiegała pod znakiem sprawozdań za 2018 rok z obszaru pomocy społecznej. Rada Powiatu zajmowała się m.in. oceną realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz stanu zasobów pomocy społecznej. 

Pomocy Rodzinie, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz stanu zasobów pomocy społecznej. 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach za 2018 rok przedstawiła Romana Gajdek dyrektor PCPR.  Pracownicy Centrum udzielili 130 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów oraz 161 porad psychologicznych i rodzinnych. Istotną częścią pracy PCPR jest pomoc dla osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku ogółem do PCPR złożono 2 699 wniosków z czego zrealizowano 2 271 wnioski na łączną kwotę dofinansowania z PFRON w wysokości 1,37 mln zł.
I tak z dofinansowania w turnusach rehabilitacyjnych skorzystało 71 osób, a wartość pomocy wyniosła ponad 77 tys. zł. Dofinansowano 10 zadań (wydarzeń) z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki na łączną kwotę 15 856 zł. 
Wypłacono także dofinansowania do zakupu: 

 • sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 27.413 zł (37 dofinansowań)
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 858.717 zł (2 015 dofinansowań).

Ponadto wspierano likwidację barier:

 • architektonicznych – 13 dofinansowań na kwotę ponad 85 tys. zł
 • w komunikowaniu się – 7 dofinansowań na kwotę ponad 13 tys. zł
 • technicznych – 155 dofinansowań na kwotę 289.913,72 zł.

PCPR realizował programy tj:

 • Program wyrównywania różnic między regionami III
 • Program pilotażowy Aktywny Samorząd
 • Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 • „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie gorlickim na lata 2016-2020”
 • Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie gorlickim na lata 2015-2020
 • Projekt pn. „Wsparcie w kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej”
 • Program  asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Rada Powiatu wysłuchała również informacji na temat pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018. W ciągu okresu sprawozdawczego funkcjonowało 77 rodzin zastępczych, w których przebywało 121 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 22 dzieci. 
Struktura rodzin zastępczych w 2018 r. przedstawiała się następująco:
- 47 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 58 dzieci,
- 25 rodzin zastępczych niezawodowe, w których przebywało 42 dzieci,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 13 dzieci,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, w której przebywało 4 dzieci,
- 1 rodzina zawodowa pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 4 dzieci,
- 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 22 dzieci.

W 2018 roku rozwiązano:
- 7 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 7 dzieci, z czego: 3 małoletnich powróciło pod opiekę rodziców, 4 wychowanków usamodzielniło się, 
- 4 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 7 dzieci, z czego: 4 małoletnich powróciło pod opiekę biologicznych rodziców, natomiast wobec 3 wychowanków usamodzielniło się.
Ponadto 2 wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych oraz 1 wychowanek rodzinnego domu dziecka opuściło rodziny celem usamodzielnienia się, 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 3 dzieci przeprowadziła się na teren powiatu nowosądeckiego, 2 dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępcze pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 2 dzieci z rodzinnego domu dziecka powróciła pod opiekę rodziców biologicznych, 3 dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka zostało umieszczonych w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej. 
W 2018 roku odbyło się 13 posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach celem współudziału w dokonywaniu ustaleń dot. zasadności dalszego pobytu małoletnich w takiej formie opieki. 
Rada Powiatu zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w 2018  r. 
Na terenie powiatu gorlickiego funkcjonują 3 domy o zasięgu ponad gminnym o łącznej liczbie miejsc dla 288 osób:
- Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 dla osób przewlekle somatycznie chorych
  120 miejsc
- Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30 dla osób w podeszłym wieku – 90    
   miejsc
- Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce 67 dla osób przewlekle psychicznie chorych – 78 miejsc.
W sumie z DPS-ów korzysta 349 osób, średni miesięczny koszt utrzymania to 3 065 zł.
W 2018 roku przyjęto do DPS 59 osób, a odeszło 59, w tym 53 z powodu zgonu, 1 osoba przebywała na czas określony, 2 osoby przeniosły się do innych dps, 1 osoba powróciła do środowiska rodzinnego a 2 osoby z uwagi na stan zdrowia przeszły do innych placówek tj. Hospicjum lub Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 
Rada zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w 2018r. kierowanym przez Jana Kuka. W jego skład wchodzą trzy placówki opiekuńczo wychowawcze o łącznej liczbie miejsc dla 34 dzieci. Placówki te mieszczą się w Gorlicach przy ulicach: Skrzyńskich, Niepodległości i Broniewskiego. W 2018r. do Centrum z opieki skorzystało 41 wychowanków. Placówkę opuściło 2 małoletnich, w tym 1 dziecko powróciło pod opiekę matki biologicznej i 1 wychowanek został przeniesiony do placówki opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie innego powiatu, z którego pochodziło dziecko. W okresie sprawozdawczym placówki opuściło 3 pełnoletnich wychowanków, którzy usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo domowe.

Praca merytoryczna i sprawozdawcza PCPR i pozostałych jednostek organizacyjnych została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych pod przewodnictwem Krzysztofa Zagórskiego, a Rada Powiatu zatwierdziła przedłożone informacje.

Rada Powiatu zapoznała się ponadto z informacjami o działalności za 2018 rok realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione.

W powiecie gorlickim funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach, który ma także filię w Bobowej. W Gorlicach przy ul. Michalusa dysponuje 37 miejscami, a w Bobowej przy ul. Węgierskiej 28 miejscami. Prowadzenie Ośrodka zlecono Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z Biecza. Łącznie z pomocy Ośrodka w Gorlicach z filią w Bobowej w 2018 r skorzystało 70 osób , w tym 4 nowo przyjętych uczestników. 
Na terenie powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej tj: WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rodzina” w Gorlicach, WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, WTZ przy Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Caritas” w Gorlicach, WTZ w Lipinkach przy Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej, WTZ w Bielance przy Gminie Gorlice oraz WTZ przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w Gładyszowie. Terapią w w/w Warsztatach roku ubiegłym objętych było łącznie 170 uczestników. Koszty działalności funkcjonujących na terenie powiatu WTZ -ów wyniosły ponad 3.156 tys. zł, w tym dofinansowanie PFRON 2.841 tys. zł. 
Gminy udzieliły Powiatowi Gorlickiemu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców gmin w rehabilitacji prowadzonej w WTZ w łącznej kwocie 48 950 zł (Biecz, Ropa, Moszczenica, Łużna, Bobowa). Gmina Lipinki udzieliła Powiatowi Gorlickiemu pomocy rzeczowej w postaci przewozu uczestników WTZ w Lipinkach o wartości 18 tys. zł. 

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach
 • powołania Rady Społecznej Centrum terapii Uzależnień w Gorlicach
 • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 r.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego

Interpelacje i zapytania radnych dostępne będą w BIP.

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (6)

ROBIROBI

19 3

Pomoc społeczna kojarzy mi się właściwie z tym że dają różnym menelom pieniądze na alkohol a jak ktoś inny ma z nimi do czynienia to mu dupę zawracają co chwilę 16:29, 25.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

adam1adam1

21 2

To właśnie świadczy o upadającym mieście. Tematem obrad sesji zamiast informacji o rozwoju gospodarczym (przemysł, rolnictwo, handel, turystyka) jest pomoc społeczna. 23:40, 25.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tralalatralala

9 4

Z jednej strony jest to realizacja obowiązków statutowych. Z drugiej - oni po prostu nie mają pojęcia o tych tematach. Np. o ścieżkach rowerowych tyle się mówi i żadnych efektów. Nie ma żadnych alternatywnych rozwiązań dla wszechobecnych samochodów.
Do kompletu ekipa z miasta przefrymarczyła przez ostatnie kilkanaście lat centrum miasta na różne hangary zwane galeriami, korkując miasto złymi rozwiązaniami przestrzennymi. Uboczny efekt gospodarczy jest taki, że teraz mamy pełno ofert wynajmu, w tym powierzchni z zasobów miejskich. Głupota, schizofrenia, czy po prostu świadomy sabotaż i łapówkarstwo? 08:43, 26.04.2019


szczeraszczera

6 0

Pomagać powinni finansowo Osobą na Rentach i Niepełnosprawnych, bo takie Osoby biedują. 19:48, 28.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

EMESEMES

0 0

Takie osoby to mają w świetle widełek dochodowych MOPS zbyt wysoki dochód i do pomocy się nie kwalifikują !! 14:16, 29.04.2019


TrzeźwyTrzeźwy

3 0

Nie dawać menelom ani grosza bo oni te pieniądze i tak na alkohol wydadzą. 05:51, 30.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone