Zamknij
REKLAMA
wg programu stażu
StPr/22/0629
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, eksponowanie towarów, sprawna realizacja zamówień, inkasowanie należności, dbanie o czystość i estetykę miejsca, zabezpieczanie punktu przed kradzieżą
StPr/22/0632
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

planowanie pracy za barem; przyjmowanie zamówienia; sporządzanie dań oraz napojów wg określonych przepisów; podawanie dań oraz napojów z przyjętymi normami;
StPr/22/0634
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

utrzymanie porządku na parkingu, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mieniaw obrębie parkingu, pobieranie opłat parkingowych, wydawanie biletów parkingowych, nadzorowanie poprawnego ustawiania pojazdów
StPr/22/0637
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Roznoszenie ulotek
10/7/2022
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych, ocena organoleptyczna, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, obróbka wstępna surowców, wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych w tym zup, kremów, pieczeni mięsnych, posługiwanie się narzędziami, rożnego rodzaju maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń
StPr/22/0621
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

pobieranie produktów z magazynu, zabezpieczenie przed zepsuciem; obróbka wstępna (ręczna, mechaniczna, termiczna); wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych zup, kremów, pieczeni mięsnych; posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz bieżąca ich konserwacja; utrzymywanie czystości na stanowisku pracy
StPr/22/0622
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

zapoznanie się z zasadami BHP i p.poż. zapoznanie się ze struktura organizacyjną, regulaminem pracy ZUS oraz układem zbiorowym pracy, kierowanie klientów na stanowiska merytoryczne właściwe dla rozpatrzenia ich spraw w ramach Sali Obsługi Klienta, obsługa korespondencji dostarczanej w formie papierowej przez klientów zgłaszających się do TJO (w tym : przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja i przekazywanie do właściwych komórek merytorycznych), przeznaczonej do realizacji przez back office w sytuacjach, gdy korespondencja dostarczana jest przez osoby trzecie lub gdy nie jest zastrzeżona do obsługi na innych stanowiskach SOK, wydawanie klientom druków , formularzy oraz materiałów informacyjnych, w tym dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez komórki merytoryczne, przekazywanie do magazynu akt - dokumentacji wytworzonej w wydziale, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w ww. punktach programu stażu,
StPr/22/0624
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prowadzenie zajęć pomocy psychologicznej w szkole ponadpodstawowej
StPr/22/0626
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 539,5 do 2 112 PLN

prowadzenie zajęć zawodowych dla uczniów technikum w zawodzie technik geodeta
StPr/22/0627
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 224 PLN