Zamknij
REKLAMA

List otwarty do Przewodniczących Klubów i Kół Poselskich Sejmu RP IX Kadencji

13:13, 26.04.2021 | Jarosław Rozpłochowski
Skomentuj foto: Urząd Miejski w Gorlicach
REKLAMA

Publikujemy list otwarty Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli do Przewodniczących Klubów i Kół Poselskich Sejmu RP IX Kadencji oraz mediów, wyrażający stanowczy sprzeciw wobec insynuacji co do wyłudzenia środków publicznych przez Prokuraturę Rejonową w Gorlicach i Miasto Gorlice, zawartych we wniosku Posła PO Aleksandra Miszalskiego skierowanym do NIK.

[ZT]9627[/ZT]

 

 

Gorlice, dnia 26 kwietnia 2021 roku

 

Szanowni Państwo, Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich Sejmu RP IX Kadencji

 

Lokalną społeczność Gorlic zelektryzowało w ostatnich dniach opublikowanie przez Posła na Sejm RP – Pana Aleksandra Miszalskiego – wniosku złożonego do Najwyższej Izby Kontroli. Na jego podstawie Szanowny Pan Poseł nie tylko domaga się wszczęcia postępowania kontrolnego w sprawie sposobu wywozu odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych nielegalnie na terenie byłej Rafinerii Nafty Glimar w Gorlicach, ale również domaga się wstrzymania ich wywozu do czasu wyjaśnienia dręczących go wątpliwości.

W ocenie Pana Posła istnieje uzasadnione podejrzenie, że przy udziale w szczególności osób działających w imieniu Prokuratury Rejonowej w Gorlicach oraz Miasta Gorlice, zorganizowano proceder wyłudzania środków publicznych, poprzez zgromadzenie niezidentyfikowanych odpadów i spreparowanie dowodów mających potwierdzać ich niebezpieczny charakter, a następnie uzyskanie w celu ich wywozu środków z budżetu państwa.

Poszukując wyjaśnienia takiego działania, władze Miasta Gorlice skontaktowały się z Posłem Miszalskim, zapraszając do bezpośredniego zapoznania się z dokumentami sprawy i prosząc o rewizję swoich wypowiedzi.

Zgodnie z informacją udzieloną Zastępcy Burmistrza Miasta Gorlice przez samego Posła Miszalskiego, złożony przez siebie wniosek Pan Poseł oparł na obiektywnych i niewątpliwie wiarygodnych źródłach, a mianowicie na otrzymanym anonimie oraz na rozmowie z partyjnym kolegą z Gorlic i byłym burmistrzem (niezwiązanym obecnie ze strukturami Miasta) – Panem Witoldem Kochanem. Trudno o bardziej wnikliwą ocenę zagadnienia.

Co więcej, Pan Poseł zechciał poinformować, że złożył swój podpis pod wnioskiem przygotowanym przez asystentów, którego nie znalazł czasu przeczytać i którego wydźwięk być może nie do końca odpowiada jego intencji. W konkluzji można stwierdzić, że bezpodstawne i gołosłowne oskarżenie, przede wszystkim osób z władz Miasta oraz Prokuratury, o udział w jednej z najbardziej zorganizowanych grup przestępczych działających w ostatnich latach w Polsce jest na tyle zwięzłe, że nie stanowi jakiegokolwiek problemu, zaś procedura wywozu odpadów winna zostać przeprowadzona inaczej.

W ocenie władz Miasta Gorlice, przy takim podejściu jakiegokolwiek parlamentarzysty do sprawowania mandatu, należy się zastanowić, czy aby na pewno powinien zajmować publiczne stanowisko w kwestiach wymagających elementarnego rozeznania, a przynajmniej rzetelnego, merytorycznego przygotowania do badanego tematu.

Zdumienie budzi również nagła aktywność w kwestii ochrony środków budżetowych w sytuacji, gdy przez długi czas Miasto Gorlice pozostawało osamotnione w działaniach zmierzających do zabezpieczenia terenu przed wwożeniem nowych odpadów oraz zinwentaryzowania złożonych uprzednio. Miasto Gorlice wielokrotnie zwracało się z prośbą o wsparcie w przedmiotowej sprawie do polityków wszelkich klubów, partii, w tym bliskich współpracowników Pana Posła Miszalskiego. Zaznaczyć przy tym należy, że to organy państwa, poprzez takie a nie inne uregulowania prawne, umożliwiło obrót odpadami w sposób powodujący nieprawidłowości, zaś przypisywanie samorządom szczebla gminnego udziału w nim, uznać należy za niegodziwe.

Aktualnie Pan Poseł dostrzega, że część odpadów mogłaby być kwalifikowana jako ścieki. Gdyby Pan Miszalski zechciał faktycznie zainteresować się problemem, dowiedziałby się, że Miasto Gorlice podnosiło ten problem na drodze formalnej i Marszałek Województwa Podkarpackiego w decyzji z dnia 8 listopada 2019 roku orzekł, iż w razie jakiegokolwiek zmieszania ścieków, stają się one odpadami, a zatem nie ma podstaw do takiego oceniania substancji zgromadzonych w Gorlicach. Co kluczowe, kwalifikacja części substancji jako ścieków, miałaby wymiar wyłącznie formalny, oddziałujący na właściwość organów w postępowaniu. Skład chemiczny substancji, niezależnie od jej kwalifikacji nie ulega zmianie, a co za tym idzie, prawidłowy z punktu widzenia chemicznego sposób jej utylizacji pozostaje niezmienny. W tym stanie rzeczy przeprowadzanie dodatkowej opinii ze względu na okoliczności przytaczane przez Pana Posła, miałoby wyłącznie ten skutek, że Skarb Państwa wydałby dodatkowo – według przeprowadzanych wspólnie z Prokuraturą szacunków – około 20 mln zł, nie mając pewności, czy dysponenci terenu nie dokonają zmian czyniących badania bezużytecznymi.

W okolicznościach wskazanych powyżej znamiennym jest, że zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, z dnia 13 listopada 2019 roku, w razie rozszczelnienia zbiorników i przedostania się substancji do istniejącej na terenie byłej Rafinerii kanalizacji odpadowej, istniało zagrożenie zanieczyszczenia wód rzeki Ropy. Realnym było również zagrożenie pożarowe. Nie wzbudziła obawy Pana Posła możliwość zaistnienia sytuacji, jaka miała miejsce w roku 2020 w Nowinach w województwie świętokrzyskim, gdzie doszło do pożaru nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych, powodującego emisję toksycznych gazów i znaczne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

W okolicznościach wskazanych powyżej niezrozumiałym jest fakt, że pomimo kontaktu z lokalnym politykiem, a zarazem partyjnym kolegą, nie dowiedział się Pan Poseł dodatkowo o wieloletnim sporze dotyczącym własności terenu byłej Rafinerii w Gorlicach oraz o licznych zabiegach prawnych, podejmowanych obecnie w celu uniemożliwienia lub utrudnienia usuwania odpadów, które rzekomo dla niektórych mają obecnie stanowić cenny surowiec do dalszego przetwarzania. Taki stan rzeczy powinien przynajmniej wzbudzić wątpliwość co do wiarygodności przekazywanych mu informacji, nie wspominając o potrzebie wystąpienia o merytoryczną informację ze strony gorlickiego Ratusza.

W nawiązaniu do powyższego, działając w imieniu mieszkańców nie tylko Gorlic, ale i wszystkich samorządów borykających się z problemem nielegalnych odpadów, kategorycznie oświadczam, że wyrażam sprzeciw wobec nieodpowiedzialnych działań, które mogą skutkować wyłącznie wzmocnieniem pozycji mafii śmieciowej w stosunku do samorządów, których ustawowym zadaniem jest usuwanie skutków jej działalności.

W nawiązaniu do postulatu wstrzymania utylizacji odpadów do czasu, aż Pan Poseł otrzyma formalne rozstrzygnięcie kwestii dla władz Gorlic oczywistych, wskazuję, że niewątpliwie rozwiązanie takie jest możliwe, jednakże dla jego przedsięwzięcia wymagam obywatelskiej odpowiedzialności i oczekuję, że w interesie tysięcy mieszkańców Gorlic oraz kilkudziesięciu tysięcy osób znajdujących się w realnej strefie potencjalnego zagrożenia, na czas oczekiwanych wyjaśnień, Pan Poseł zechce przyjąć odpady z Rafinerii na swój prywatny teren. Mieszkańcy Gorlic nie ze swojej winy od 2017 roku żyją w zagrożeniu i mają pełne prawo domagać się od swoich przedstawicieli na każdym szczeblu, jak najszybszej likwidacji nielegalnego składowiska, zwłaszcza mając na uwadze dramatyczne doświadczenia różnych miejscowości na terenie całego kraju.

Dla samorządów na terenie całego kraju, które borykają się z nielegalnymi odpadami, walka ze skutkami tego zjawiska nie ma barw partyjnych. Problem ten dotyka włodarzy wywodzących się ze wszystkich ogólnopolskich środowisk politycznych, jak i działających wyłącznie lokalnie. Niezależnie od powyższego, stan zagrożenia powstający w związku z tymi odpadami wymaga pełnego współdziałania na wszystkich dostępnych szczeblach.

W tym zakresie władze Gorlic pozostają – w imieniu swoim i mieszkańców – głęboko wdzięczne przede wszystkim wobec Pani Poseł Barbary Bartuś (PiS), za pomoc w jak najszybszym i najszerszym uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW i pożyczki z WFOŚiGW, Pani Poseł Darii Gosek-Popiołek (Lewica), za organizację szerokiej, merytorycznej dyskusji nad problemem, Panu Posłowi Markowi Sowie (PO), za cenne sugestie co do podejmowanych działań oraz szeregowych polityków szczebla wojewódzkiego, bez których udziału załatwienie sprawy nie byłoby możliwe. 

W związku z okolicznościami wskazanymi powyżej, oczekuję i domagam się, aby Państwo Przewodniczący Klubów Parlamentarnych przedsięwzięli kroki zmierzające do tego, aby działania posłów w sprawach, które wiążą się z jednej strony z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z drugiej zaś z umożliwieniem faktycznego działania organom samorządu terytorialnego oparte były na merytoryce, nie zaś na poszukiwaniu partykularnej korzyści politycznej.

Jeśli Pan Poseł zechciałby podjąć wysiłek i szczegółowo zapoznać się z problemem nielegalnego składowania odpadów, zapraszam do Gorlic. Sprawę dogłębnie analizowało już wiele instytucji i nie obawiamy się kolejnych kontroli, więc jeżeli NIK uzna ją za zasadną, przekażemy wszystkie materiały i dokumenty dotyczące powyższej sprawy. Z pewnością nie dopuścimy jednak, by wywóz zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu odpadów, został przez tak nieodpowiedzialne działania wstrzymany!

 

Z poważaniem,Rafał KuklaBurmistrz Miasta Gorlice

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (34)

GregorGregor

34 18

Tzw. Koalicja Obywatelska w akcji... Gdzie byli gdy trzeba bylo dzialac? Jak przychodzi co do czego to ich nie ma. Ale za to do krytyki czy robienia szopki to pierwsi. Pieknie ich Urzad wypunktowal. Nie przepadam za burmistrzem czy p. Bartus, ale tu maja pelna racje. 13:33, 26.04.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

darekgregordarekgregor

9 15

To właściwie jesteś Darek, czy Gregor, bo co portal to zmieniasz nicka. Zdecyduj się ...... 13:43, 26.04.2021


MMMM

10 13

Gdzie byli? Zapewne tam, gdzie p. Bartuś i burmistrz, gdy odpady zwożono na rafinerię.. :p 18:02, 26.04.2021


K.K.

14 7

Proceder rujnowania Rafinerii, sytuacji finansowej zwalnianych pracowników i ich rodzin, zwożenia odpadów trwał latami. No i właśnie gdzie wtedy były władze wojewódzkie, samorządowe, władze miasta, Pani poseł Bartuś i wielu innych posłów, gdzie była odpowiedzialność obywatelska, troska o dobro mieszkańców?. Czy w ocenie władz miasta przy takim podejściu do sprawowania władzy w służbie dla narodu ci wszyscy powinni się zastanowić czy aby tą władze powinni sprawować co za hipokryzja!. I do kogo pasują słowa: jak przyszło co do czego to ich niebyło a teraz do krytyki i robienia szopki to pierwsi. Wiele niegodnych rzeczy tam się działo, pracownicy nie otrzymywali wynagrodzeń za wiele miesięcy pracy, bardzo długo widoczne i wiadome było zwożenie tych beczek, gdzie były wszystkie odpowiedzialne za takie sprawy organy GDZIE!. 20:35, 26.04.2021


GregordarekGregordarek

15 8

Tylko winny się tłumaczy 13:57, 26.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

LexLex

4 5

Czyjim Ustawowym Obowiązkiem jest nadzór POdmiotów gosPOdarczych na terenie POwiatu??Czyim... 23:23, 26.04.2021


AA

35 17

Dlatego nigdy nie zagłosuję na "Peło" - choćbym miał na nikogo głosu nie oddać. 14:11, 26.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Ona1Ona1

4 16

To lepiej nie oddawaj ,bo widać jak sie znasz na polityce 🙂👏 17:03, 26.04.2021


xxxxxx

19 6

No chwile im to zajęło aby potraktować interpelację poważnie. Może warto żeby posłowie zaczęli drążyć temat szlabanu na drodze, która została dziwnie przejęta to w końcu coś się w tej sprawie ruszy. To, że wał z odpadami był MEGA nikt nie ma żadnych wątpliwości. To, że wywożą ci sami to zwozili też nie dało się ukryć więc na miejscu burmistrza byłbym ostrożniejszy w swojej buńczucznej pewności siebie, że wszystko jest ok. 14:18, 26.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aaaa

34 21

Kiedy wreszcie ta Patologia Obywatelska zniknie ze sceny politycznej. 14:22, 26.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

bbbb

6 17

Nigdy. PIS=PO i cyklicznie zachodzi wymiana kadr, poza tym bez zmian. 16:53, 26.04.2021


TT

19 2

Ależ oni się nienawidzą... Przy okazji miasto przyznało, że gospodarka odpadami w Polsce to teren działania "jednej z najbardziej zorganizowanych grup przestępczych działających w ostatnich latach w Polsce". I tego nikt w byłym "Glimarze" nie dostrzega? 14:26, 26.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ona1Ona1

14 26

Mam nadzieję ,że posłowie PO wyjaśnia te" wały "że śmieciami koniec PiSu już niedługo dość tego wstydu na cały swiat 16:10, 26.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PZPR bisPZPR bis

15 4

Zdelegalizować!! PO KO.. Raz na zawsze.. Maffia 23:25, 26.04.2021


GorlikGorlik

21 8

Pan Burmistrz w liście obciąża odpowiedzialnością organy Państwa – za złe przepisy obrotem odpadami. SŁUSZNIE – tylko dlaczego nie chce kontroli NIK – owskiej w tej sprawie, która może tę patologię wyeliminować ??? Przecież kontrola nie musi wstrzymać wywozu odpadów, wystarczy tylko „policzyć” beczki i ewentualnie pobrać próbki, reszta to papierki. Burmistrz niczego nie wyjaśnia tylko chce pokazać swoją troskę o mieszkańców, ale trudno temu wierzyć kiedy były i obecni Burmistrzowie mówią co innego i w dalszym ciągu pozostaje wiele wątpliwości. Na przykład: Jeżeli na 5 do 6 tysięcy beczek tylko w kilkudziesięciu ustalono zawartość – to na jakiej podstawie wykonawca ustalił cenę utylizacji nie wiedząc konkretnie jakiej substancji ? i na jakiej podstawie Urząd Miasta uznał ,
że cena złożonej oferty nie jest zawyżona lub zaniżona ? To jest największym zaniedbaniem i zagadką
w tej sprawie, że przez tyle lat nie potrafiono dokonać rzetelnej inwentaryzacji tych odpadów.

17:24, 26.04.2021

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

OlkaOlka

11 4

Gorlik masz absolutną rację aż miło poczytać komentarz osoby ,która ma pojęcie o co chodzi 18:12, 26.04.2021


TT

7 4

Absolutnie nie bronię i nie robię za adwokata, ale od stwierdzania co jest, w jakiej ilości i co należy z tym zrobić, to chyba nie jest burmistrz, tylko odpowiednie służby ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego itp. i to raczej nie szczebla gminno-powiatowego. Słuszne ostatnie zdanie - czy była taka inwentaryzacja? 18:57, 26.04.2021


voxvox

3 7

Po co ma przyjechać NiK do Gorlic, po łapówkę? 21:23, 26.04.2021


GorlikGorlik

4 0

Do "T" : Masz rację, dlatego nie wskazałem kto, moim zdaniem, odpowiada za brak rzetelnej inwentaryzacji, bo tego nie wiem, ale myślę, że tego powinien dokonać Wojewódzki Inspektor Sanitarny niezwłocznie po stwierdzenia tego składowiska. 10:16, 27.04.2021


bimbekbimbek

0 0

No ale prokuratura nic ich nie goni tej całej mafii. Widzicie co Rysiewicz pisze i nic się nie dzieje. Aż włos na głowie staje. 22:51, 04.05.2021


K.K.

29 6

Szanowny Panie Burmistrzu jeżeli Pan nie przeprowadził referendum i nie pytał społeczeństwa, mieszkańców miasta i gminy Gorlice czy zgadzają się na to: aby za ich pieniądze wywożono te odpady, sprzątano teren który ma właściciela i posprzątanie własnego terenu należy do właściciela i jest jego obowiązkiem, to niema Pan prawa się wypowiadać za społeczeństwo i mieszkańców. Słyszy się bardzo wiele głosów przeciwnych finansowania tego procederu i bardzo wiele głosów popierających pana posła i tą kontrolę więc niech się Pan nie wypowiada za tych co ich Pan o zdanie nie pytał. Jeżeli właściciela nie stać na utrzymanie i posprzątanie własnego obiektu więc niech zostanie przejęty ten obiekt przez państwo w zamian za sprzątanie finansowane za miliony pochodzące ze środków publicznych, czyli pieniędzy podatników. Może wtedy przynajmniej uruchomią jakieś zakłady, produkcję i ludzie będą mieli pracę. 17:31, 26.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Big BenBig Ben

2 5

P+&*";+-cie Hipolicie 21:10, 26.04.2021


ŻenadaŻenada

5 3

Zarobił ten co POwinien.. A teraz... Wszyscy Niewiniątka.. Zapłacą ... Wszyscy.. z Podatków:-)) 23:28, 26.04.2021


MMMM

20 6

No nie, odpowiedź UM mistrzostwo świata: "Miasto Gorlice podnosiło ten problem na drodze formalnej i Marszałek Województwa Podkarpackiego w decyzji z dnia 8 listopada 2019 roku orzekł, iż w razie jakiegokolwiek zmieszania ścieków, stają się one odpadami, a zatem nie ma podstaw do takiego oceniania substancji zgromadzonych w Gorlicach. Co kluczowe, kwalifikacja części substancji jako ścieków, miałaby wymiar wyłącznie formalny, oddziałujący na właściwość organów w postępowaniu..." Prześliczny bełkot, nie każdego prawnika stać na takie wywód. A swoją ścieżką, co ma Marszałek Woj. Podkarpackiego do tej sprawy?
Fajnie podane jest źródło: anonim i były burmistrz.. W zasadzie to powinno wystarczyć, by wywalić pismo do kosza, no nie? Natomiast Misztalski pisze o anonimowych pracownikach firmy, którzy najwyraźniej nie chcą narazić się pracodawcy, ale dla niezależnej (niezależnej!!!) prokuratury anonimowi zapewne nie będą. Magistracka papuga chciałaby taką anonimowość, jak w ankiecie o źródłach ogrzewania: anonimowa, ale trzeba podać adres zamieszkania.. masakra :))
Ale już na poważnie: w którym miejscu Poseł Misztalski domaga się wstrzymania wywózki odpadów? Domaga się szybkiej kontroli, za co mu chwała, bo sprawa jest niewątpliwie skandaliczna i logicznie to uzasadnia. Teraz trzeba poczekać, co zrobi NIK.. i czy coś zrobi (lub zdąży zrobić).. 17:34, 26.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MMMM

4 3

Sorry za literówkę, Poseł Miszalski... :) 17:37, 26.04.2021


REKLAMA

Rzyg Rzyg

9 0

Dopóki nie będzie kar surowych ,nieuchronnych ,a z tego co widzę nie zanosi się ,to te wasze analizy ,wywody,dyskusje,są smieszne 20:51, 26.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do Vox..Do Vox..

9 2

Już był pewien Pan z NIK.. i Jak skończył??? Pamiętamy... 23:32, 26.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

niktnikt

13 17

Panie burmistrzu skończ pan, wstydu oszczędż. Nie reprezentujesz nas mieszkańców , gdyż nie bronisz naszych interesów - bronisz tylko swojego stołka. Czas najwyższy by ktoś zrobił z wami porządek. 07:28, 27.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

~~~~ja~~~~ja

18 7

Tak jest w interesie mieszkańców przecież nie jest jak najszybszy wywóz odpadów tylko przeciągające się (i wstrzymujące wywóz) kontrole, które koniec w końcu po latach i tak niczego nie wykażą... i to one naciągną na koszty (o zdrowiu nawet nie wspominam) podatników zamiast urojonych nieprawidłowości posła PO. 07:56, 27.04.2021


Do ~~~~jaDo ~~~~ja

6 12

Skończ waść wstydu oszczędź 11:28, 27.04.2021


Spika63Spika63

5 2

Fajne prawda wyjdzie na jaw .Glimar prawda obiektywna Głos Łukasiewicza . W Gorlicach nikt nie dopuści do prawdy na temat Glimar bo uderzy w organy nie koniecznie kościelne. ? 13:09, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KozakKozak

11 7

W naszym kochanym Państwie prawa „słynni” łamiący obowiązujące przepisy prawne nie podlegają żadnej karze. Sędziowie, prokuratorzy, komornicy, policjanci, urzędnicy, bogaci, przedsiębiorcy i tzw. wyższe sfery zawsze unikają za swoje haniebne, bezprawne czyny odpowiedzialni karno sądowej, mało jakiejkolwiek odpowiedzialności.. Zawsze za małą szkodliwość ich „przewinień” są czyści jak łza padająca w kałużę.

Ci co zrujnowali Glimar tez są niewinni, krasnoludki przywieźli beczki, w Ratuszu pomyśleli, policzyli, przeliczyli i beczki wywożą a "prawowity” właściciel Rafinerii triumfuje.

Brawo Państwo prawa. Państwo Prawa i sprawiedliwości.

A nasza Pani poseł dumnie okupująca z woli wyborców pierwsze miejsca na Wiejskiej o całej tej haniebnej sprawie dowiedziała się zapewne z jedynej „prawdomównej” publicznej telewizji.

18:40, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

k(Fk(F

4 1

swój swojego broni
,nie zalezy im na dobru małych ojczyzn tylko aby upychac swoje kieszenie 15:30, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wtajemniczonywtajemniczony

0 0

To co pan Rysiewicz pisze na ten temat, to aż się włos na głowie jeży. Cała sytuacja nie wygląda dobrze. 22:54, 05.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%