Zamknij
REKLAMA

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie

15:58, 20.10.2017 | artykuł sponsorowany
Skomentuj
Fot. materiał partnera

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty za doznaną krzywdę. Zgodnie z kodeksem cywilnym przysługuje ono osobom poszkodowanym w przypadku uszkodzenia ciała czy wywołania rozstroju zdrowia na skutek określonego zdarzenia związanego ze szkodą niemajątkową. Takie roszczenie, podobnie jak roszczenie odszkodowawcze, może jednak zostać przedawnione.

Termin przedawnienia

Na portalu odszkodowaniepowypadkowe.pl możemy dowiedzieć się, że zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może jednak wynosić więcej niż dziesięć lat od momentu wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę. W przypadku, gdy szkoda ta wynikła ze zbrodni czy występku, roszczenie ulega przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od popełnienia przestępstwa i to bez względu na to, w którym momencie poszkodowany dowiedział się o postaniu szkody czy o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie trzech lat od momentu dowiedzenie się przez poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Osoby małoletnie mają zaś prawo do roszczeń o zadośćuczynienie co najmniej do dwóch lat po uzyskaniu pełnoletności.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zasadniczą różnicą między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem jest charakter powstałej szkody – odszkodowania można żądać w przypadku powstania szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie występuje jedynie w sytuacji, w której szkoda ma charakter niemajątkowy.

Przepisy ogólne

Ze względu na brak przepisów, które wyraźnie wskazywałyby na termin przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienie stwarza konieczność odwołania się do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, jeśli przepis nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Wynika z tego, że przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie podlega dziesięcioletniemu terminowi, który jednocześnie nie może zostać skrócony ani wydłużony przez jakąkolwiek czynność prawną. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie powstania wymagalności roszczenia, a jeśli wymagalność ta zależy od podjęcia określonej czynności – od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W przypadku roszczeń o zaniechanie bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie, w którym osoba, przeciwko której przysługuje dane roszczenie, nie zastosowała się do treści roszczenia.

Znaczenie terminu

Niezwykle istotne jest, by poszkodowany zgłosił roszczenie we właściwym terminie. W przeciwnym wypadku termin ulegnie przedawnieniu i sprawca szkody będzie mógł uchylić się od zadośćuczynienia, chyba że zrzeknie się skorzystania z zarzutu przedawnienia. Warto jednak pamiętać, że taka sytuacja może nastąpić jedynie po upływie określonego prawnie czasu – inaczej takie zrzeczenie będzie nieważne. Terminy przedawnienia roszczeń służą bowiem zagwarantowaniu pewności obrotu prawnego.


bezpresji.pl

(artykuł sponsorowany)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone