Zamknij
REKLAMA

Dostałeś taki list? Mamy złą wiadomość! Musisz zapłacić!

08:59, 17.03.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Mieszkańcy Gorlic i okolicznych miejscowości od kilku dni dostają listy od Syndyka Masy Upadłościowej SKOK „Skarbiec” z żądaniem zapłaty 94 zł zaległej składki członkowskiej. Zaskoczeni i zbulwersowani tym faktem, podejrzewając oszustwo zwrócili się do naszej Redakcji z prośbą o pomoc.

Portal

gorlice24.pl

Napisał o tym

pierwszy

Rozpoznaliśmy sprawę zaciągając także informacje u lokalnych prawników. Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla wszystkich tych osób, które otrzymały od Syndyka wezwanie do zapłaty. Muszą uregulować żądaną należność w przeciwnym wypadku ich sprawa trafi do Sądu, co tylko na razi ich na kolejne koszta. Ale po kolei.

W Gorlicach Skok „Skarbiec” działał przez kilka lat, a jego siedziba znajdowała się w centrum miasta przy ul. 3 Maja 7. Dzięki tak prestiżowej lokalizacji do instytucji trafiało wiele osób szukających pożyczek. Jednak niewielu do dziś zdaje sobie sprawę, że SKOK-i to nie banki.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że różnice są niewielkie. Zarówno banki, jak i SKOK-i prowadzą rachunki, przyjmują lokaty i udzielają kredytów. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Osoba zakładająca konto w banku jest klientem tej instytucji. W przypadku SKOK-u musi zostać członkiem, czyli w praktyce współwłaścicielem kasy. A to nie tylko przywilej, ale także obowiązek.

Kasy i banki działają na podstawie różnych przepisów prawnych. Podstawą działania SKOK-ów jest Ustawa o SKOK oraz Prawo spółdzielcze, natomiast w przypadku banków Prawo bankowe. Idea spółdzielczości zakłada, że spółdzielnie obsługują wyłącznie swoich członków. Członkami są osoby należące do pewnej wspólnoty czy zakładu pracy. SKOK-i zaczęły powstawać w Polsce w połowie lat 90. ubiegłego wieku w okresie transformacji gospodarczej. Inspiracją dla ich powstania były amerykańskie unie kredytowe (credit unions). Kasy w założeniu skupiają osoby połączone ze sobą więzią, które wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie tanich, krótkoterminowych pożyczek. Przez lata idea spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce uległa zmianie, upodabniając je w praktyce do działalności banków. Członkiem SKOK-ów może zostać każdy – nie musi identyfikować się z lokalną społecznością czy należeć do określonego zakładu pracy. Musi natomiast wypełnić deklarację członkowską, opłacić wpisowe, wykupić przynajmniej jeden udział i wnieść wkład. Wysokość wpisowego, udziałów i wkładu członkowskiego jest różna w zależności od kasy i wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Ważny z punktu widzenia członka SKOK jest art. 26 ust. 3 Ustawy o SKOK. „Odpowiedzialność członków kas za straty powstałe w kasie może zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.” Przepis ten znalazł właśnie zastosowanie w przypadku członków SKOK „Skarbiec”.

W połowie 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Skarbiec" z Piekar Śląskich. Piekarski SKOK jest niewypłacalny. Jego długi sięgają 47 mln zł. Teraz Syndyk działając w oparciu o obowiązujące prawo rozpoczął egzekwowanie od wszystkich członków kasy „zaległych” składek członkowskich.

O ile sama procedura de facto stoi w zgodzie z prawem o tyle forma, w jakiej doszło do podniesienia składki członkowskiej z 1 zł do 95 zł może budzić poważne zastrzeżenia normy etycznej.

Wysokość udziału obowiązkowego określa Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”. W dniu 30 czerwca 2015 r. została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich uchwała, którą podwyższono wartość jednego udziału w Kasie do kwoty 95 zł, co znalazło odzwierciedlenie w brzmieniu § 12 Statutu Kasy. W dniu 28 września 2015 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego powyższa zmiana Statutu została zatwierdzona, zaś w dniu 14 października 2015 r. zmiana Statutu SKOK „Skarbiec” w przedmiocie podwyższenia wartości jednego udziału w Kasie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego, zgodnie z § 12 pkt. 5 Statutu każdy z członków Kasy był zobowiązany nie później niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały do uzupełnienia wartości zadeklarowanych udziałów. Problem w tym, że w Gorlicach, ale i zapewne w innych miastach Polski nikt z członków (klientów) SKOK o tej zmianie nie wiedział.

Uchwała, którą podwyższono wartość jednego udziału w Kasie do kwoty 95 zł została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec" w Piekarach Śląskich. Nie była to więc uchwała Zarządu ale samych członków działających przez swoich przedstawicieli. Zgodnie ze Statutem Kasy jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 300 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli, które liczy 15 członków. W razie ustanowienia Zebrania Przedstawicieli w Kasie, o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia listem poleconym się Przedstawicieli Członków, Kasę Krajową i Krajową Radę Spółdzielczą, natomiast pozostali członkowie są informowani o miejscu, czasie i porządku obrad przez wywieszenie ogłoszenia w punktach kasowych i oddziałach. Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie nie doręcza się odrębnie Członkom. Z obrad sporządzany jest protokół, do którego wciągana jest treść podjętych uchwał. Zgodnie z art.  42 §  1 Prawo Spółdzielcze (par 32 Statutu) uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

Nasi czytelnicy w swoich e-mailach i telefonach do Redakcji podnoszą argumentację, że pieniądze w SKOK „Skarbiec” pożyczali już wiele lat temu i równie dawno zakończyli spłacanie pożyczek i nie rozumieją dlaczego teraz żąda się od nich jakichś pieniędzy. To jest właśnie ta różnica, o której wspominamy na początku naszego artykułu.

Zgodnie z § 7 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” przystępujący do Kasy, po jej zarejestrowaniu, stają się jej członkami z chwilą przyjęcia przez Kasę. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji, pod rygorem nieważności. W deklaracji wskazuje się prócz danych osobowych również zadeklarowane udziały. Innymi słowy, chcąc skorzystać z pożyczki lub kredytu albo prowadząc rachunek bankowy w SKOK „Skarbiec”, każdy musiał przystąpić do Spółdzielni, którą jest Kasa poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, zadeklarowanie i wpłacenie obowiązkowego udziału oraz wpisowego.

Zgodnie z § 15 Statutu Kasy, członkostwo może ustać na skutek wystąpienia ze SKOK „Skarbiec” z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Syndyk nie wezwał więc do zapłaty tylko tych osób, których członkostwo zgasło do dnia 1 czerwca 2015 r. (wypowiedzenie członkostwa było więc złożone najpóźniej do 28 lutego 2015 r.

Co w istocie oznacza to, co zawarliśmy w naszym dość obszernym artykule? Ano to, że KAŻDY, kto w ostatnich dniach otrzymał od Jarosława Reszki Syndyka Masy Upadłościowej SKOK „Skarbiec” list z wezwaniem do zapłaty zaległej kwoty wartości udziału MUSI te pieniądze przelać na wskazane w piśmie konto.

Oczywiście można odmówić dobrowolnego uregulowania kwoty 94 zł wynikającej z wezwania. Wtedy Syndyk w konsekwencji wystąpi przeciwko danej osobie do Sądu powszechnego z pozwem o zapłatę. Swoją argumentację będzie można przedstawić przed Sądem, który rozstrzygnie spór. Doświadczenia minionych lat klientów innych z upadłych SKOK-ów pokazują jednak, że Sąd zawsze rozstrzyga sprawę na korzyść syndyków.

[ALERT]1521273638570[/ALERT]

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (92)

AliBabaAliBaba

46 16

Może mi ktoś przypomnieć senatorem, której partii jest szef wszystkich szefów i skoków w Polsce? 09:22, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

owieczkaowieczka

35 1

Bardzo proszę, niech mi ktoś jeszcze wyjaśni jakim cudem taki list dostała osoba, która w tym banku nie brała pożyczki, nie miała konta ani nie płaciła tam rachunków? 09:39, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zdziwiony zdziwiony

12 0

czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego osoba która złożyła rezygnację z członkostwa w lutym 2015 (czyli przed 1 czerwca nie była już członkiem) dostała taki list? i co z tym zrobić napisać do tego syndyka czy jak?? 10:49, 17.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AniaAnia

0 0

Według mnie odpisać syndykowi i dorzucić kopię oświadczenia o rezygnacji z członkostwa wszystko wysłać za potwierdzeniem odbioru. Jeśli mimo to przyjdzie nakaz płatniczy z sądu odwołać się i w piśmie przedstawić dokumentacje. Nie.ma szans żeby tego nie wygrać w takiej sytuacji. 09:45, 19.03.2018


asdasd

50 41

macie rządy pis, będziecie płakać i płacić, za coś trzeba utrzymać cebulactwo z 500+ 10:53, 17.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

brąnekbrąnek

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


robolrobol

51 10

zarzad PIRAMIDY FINANSOWEJ SKOK narobil przekretow a wy teraz bulcie 11:32, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AsgdghAsgdgh

30 0

A czy to nie będzie tak, że teraz wpłacę te 94 zł, a za dwa lata przyjdzie kolejne pismo o kolejne pieniądze bo wg statutu mogą się domagać podwojonej kwoty udziałów?
A nie mówiąc o tym że statut mówił o tym (z tego co pamiętam ) że za nie wpłacenie udziałów groziło co najwyżej wykreślenie z rejestru, a tu takie coś...
11:57, 17.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

~barbapaspa~barbapaspa

4 6

niestety będziesz bulić tak długo jak senator b. będzie wyprowadzał kasę do banków w luxemburgu z pomocą ministra"zero" 20:08, 17.03.2018


StudentStudent

34 10

Znając Pańską rzetelność redagowanych artykułów przez "Redaktora Naczelnego" należy sprawdzić we własnym zakresie wiarygodność tych informacji. 12:25, 17.03.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

robolrobol

17 5

jak inne SKOKI upadały to też członkowie bulili za długi 12:32, 17.03.2018


EdiEdi

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


vinvin

29 28

Dobra (sic) zmiana zaczęła zbierać żniwo. Tak kochani wyborcy jednej i sprawiedliwej partii - wniosek jest jeden trza płacić i cieszcie się, że tylko 94 zeta. A nie wiadomo czy na tym się skończy. 12:51, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do asd Do asd

35 20

Nienawiść do PiS albo stuleja umysłowa nie pozwala ci myśleć logicznie. Wszystkie zmiany łącznie z podwyższeniem wysokości udziału zostały zaklepane na szybkiego za rządów PO i dokładnie na 10 dni przed wyborami czyli 14 października 2015 roku te zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 12:56, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DxDx

13 6

Jedyne logiczne rozwiązanie: zapłacić i złożyć rezygnację z członkostwa. A przy okazji liczyć na to że w czasie 3 miesięcznej rezygnacji nie przyjdzie kolejne wezwanie do zapłaty. 13:09, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec GorlicMieszkaniec Gorlic

23 2

Szanowni Państwo.
Chociaż nie jestem wykfalifikowanym prawnikiem , ale jako osoba która otrzymała takie samo pismo stwierdzam , że zgodnie z prawem pismo jest nieważne i n jej postawie nie będę wpłacał kwoty 94 złotych. Dla uzasadnienia pieczęć i podpis ,,syndyka,, jest kserokopią dokumentu o nieznanym pochodzeniu .Pismo tego formatu powinno być podpisane osobiście przez Syndyka i powinno być parafowane orginalną pieczecią. Z tąd uważam ,że pismo jest nieważne.
13:43, 17.03.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

jasjas

9 2

jak juz to lepiej poczekac na wyrok sadu i wtedy zaplacic bo bedzie wiadomo ze to prawda (czyt.pis zawwsze ma racje) 14:15, 17.03.2018


~barbapapa~barbapapa

2 5

szkoda że nie doczytałeś, minister "zero" w międzyczasie zmienił przepisy w ustawie którą przyklepał w komisji prokurator piortrowicz z pomocą prawniczki bartuś 20:25, 17.03.2018


A.A.

1 0

Jaki wyrok sądu? Przyjdzie sądowy nakaz płatniczy to nie oznacza że sąd przerobil całą sytuację i stwierdził że masz zapłacić tylko po wniesieniu o zapłatę przez syndyka stwierdził że pewnie mu coś wisisz żeby odbył się proces trzeba się odwołać od sądowego nakazu zapłaty i przedstawić konkretne argumenty dodatkowo liczyć że sędzia na którego trafisz podejdzie rzeczowo i sprawiedliwie do tematu a to już jest wątpliwe. W takich sytuacjach potrzebny jest dobry prawnik który mało nie kosztuje i tu koło się zamyka. Dlatego takie sprawy mają rację bytu a my zwykli ludzie płacimy za mafijne przekręty. 10:13, 19.03.2018


jarijari

17 24

dobra zmiana......pis doi ile i gdzie moze....a za glupote trzeba placic bo kto bierze kredyty w parabankach skoro bank odmowil to nie ma mozliwosci na kredyt legalnie 14:17, 17.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WWAWWA

10 5

Tylko osiołku tych przekrętów typu skok czy amber gold namnożyło się za O. Ale najlepiej zwalić na pis. Pokazujesz mądrość niczym bronek maria... 18:16, 17.03.2018


jaja

30 20

A pragnę przypomnieć, że SKOK to dziecko PiSu. Jeszcze Lech zanim został prezydentem to mocno wspierał i działał na rzecz SKOKów. Później jak Platfusy się połapały że to nic innego jak piramida finansowa to wsadziły SKOKi w Bankowy Fundusz Gwarantowany i nałożyły kilka obostrzeń na nich. Krzyk PiSu był straszny na to ale dzięki temu przynajmniej wkłady pieniężne członków były w części zabezpieczone przed samowolą "zarządów" SKOK. A od pewnego czasu te piramidy się sypią a baron SKOKów jest obecnie nieruszanym senatorem PiSu. Jakby dobrze poszukać to by wyszło gdzie te pieniądze poszły. Jak to mówi klasyk: "Przypadek? Nie sądzę!" A ciemny lud dalej daje się ru....ć bez wazeliny 14:39, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nieciemny  ludnieciemny lud

22 2

Jak ktoś ma dostęp do Statutu SKOK Skarbiec, to proszę go czym prędzej opublikować. Jeśli za nie wpłacenie udziałów groziło co najwyżej wykreślenie z rejestru, to oznacza, że wszyscy, którzy nie wpłacili tej kwoty w ciągu 30 dni, czyli do 14 listopada 2015 przestali być członkami SKOKu, więc co to za pomysł wysyłać teraz te listy? W dodatku faktycznie należałoby je zanieść na policję i zgłosić podejrzenie wyłudzenia pieniędzy. Co to jest? Wezwanie do zapłaty w postaci ksero z nadrukowanym adresem?! 15:54, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xyzxyz

16 5

Nie dajmy się ogłupić propagandzie
15:59, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

robolrobol

24 4

Za naprawianie skutków bankructw SKOK-ów płacą głównie członkowie kas. Wymaga podkreślenia, że mimo bankructwa SKOK-u, członkostwo w kasie nie wygasa. Dlatego też, przystępując do kasy i akceptując jej statut, członek kasy jest zobowiązany w dalszym ciągu wykonywać obowiązki wynikające ze statutu kasy oraz przepisów prawa. Obowiązujące przepisy pozwalają na nałożenie na członków kas obowiązku pokrycia strat powstałych w kasach do wysokości nawet dwukrotności wysokości wpłaconych udziałów. Mówi o tym art. 26 ust. 3 ustawy o SKOK. Podwyższenie odpowiedzialności członków kas do ww. wysokości wymaga jednak wprowadzenia odpowiedniej regulacji w statucie kasy. W takim wypadku, w razie wystąpienia problemów finansowych danego SKOK-u, należy liczyć się z ryzykiem otrzymania wezwania do dokonania wpłaty do wysokości podwójnych wpłaconych udziałów. Przed przystąpieniem do wybranego SKOK-u należy zatem zwrócić szczególną uwagę na postanowienia przewidujące podwyższenie odpowiedzialności członka kasy za powstałe straty. 16:01, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


nieciemny  ludnieciemny lud

13 2

Jak ktoś ma dostęp do Statutu SKOK Skarbiec, to proszę go czym prędzej opublikować. Jeśli za nie wpłacenie udziałów groziło co najwyżej wykreślenie z rejestru, to oznacza, że wszyscy, którzy nie wpłacili tej kwoty w ciągu 30 dni, czyli do 14 listopada 2015 przestali być członkami SKOKu, więc co to za pomysł wysyłać teraz te listy? W dodatku faktycznie należałoby je zanieść na policję i zgłosić podejrzenie wyłudzenia pieniędzy. Co to jest? Wezwanie do zapłaty w postaci ksero z nadrukowanym adresem?! 16:28, 17.03.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

AniaAnia

0 0

W ciągu 30 dni od podjęcia uchwały czyli 30 dni licząc od 30 czerwca 2015 roku trzeba było wpłacić składki. W sytuacji skok Wołomin ludzie wyciągali wpisy ze statutu że jeśli się tego nie zrobiło to najwyżej zostało się skreślonym czy ktoś ma dostęp do statutu skoku skarbiec? 09:55, 19.03.2018


Orzeł czy reszka?Orzeł czy reszka?

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


ellaella

19 1

Nie miałam w tej Kasie konta, ani rachunku, nigdy nie brałam pożyczki, nie lokowałam pieniędzy. Wiele lat temu opłaciłam tam kilka rachunków za prąd, gaz i telefon! Od 10lat nigdy nie korzystałam z ich usług! Nikt nie informował mnie o członkostwie, abym uregulowała składki, lub zrezygnowała! Teraz jak upadli, szukają frajerów! 17:03, 17.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RybkaRybka

0 0

Jestem dokładnie w takiej samej sytuacji. Kilka opłaconych rachunków i już dawno zapomniałam o tym, że była taka instytucja jak SKOK. Zresztą bardzo trafna nazwa, tylko oni nie musieli skakać na bank po kasę....bo ludzie sami ją przynieśli
..i włos na głowie się jeży, co po tej wpłacie może być dalej. :( 15:20, 22.03.2018


ellaella

16 1

Szukają frajerów! 17:05, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aliali

25 5

Odnoszę wrażenie,że jest to artykuł sponsorowany. 17:12, 17.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PolakPolak

3 6

Bo ostrzega Cię, że polskie prawo stoi po stronie złodzieja i oszusta, że odmawiając wpłaty i tak sąd zmusi Cię do wpłaty, a na dodatek będziesz musiał pokryć koszta postępowania sądowego?
Faktycznie sponsorowany. 17:34, 18.03.2018


Aga1Aga1

16 1

Ja płaciłam u nich parę lat temu rachunki, może 4-5 razy. Nie brałam w SKOK-u żadnego kredytu ani nie wpłacalam pieniędzy na konto oszczędnościowe. Więc jak jest w takim przypadku??? Myślę, że wszystko to jedna wielka ściema, żeby wyciągnąć od ludzi kasę! 17:43, 17.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AniaAnia

0 0

Kazdy kto chcial skorzystac z uslug tej pozal sie instutucji musial stac sie czlonkiem. Za mozliwosc zaplaty rachunkow tez trzeba bylo sie zapisac. Pobierali symboliczna złotówkę. Wiedząc że system pada szybko podnieśli udziały do 95 zl. Pytanie czy jak zapłacimy te udziały to zaraz nie zostanie uruchomiony przepis o obowiązku podwójnych udziałów bo przecież skoki są zadłużone. 09:50, 19.03.2018


pinokiopinokio

11 2

ja list spalilem bo to kpina jakies xero z podpisem tez xero 19:56, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

~babapapa~babapapa

14 17

senator birecki ma się bardzo dobrze, minister "zero" zadbał o wyroki w tych sprawach. Teraz będziecie płacić i płakać, a kasa pójdzie na kampanię wyboczą tych oszustów którzy mienią się obrońcami DEMOKRACJI. GRATULACJE DLA CIEMNEGO LUDA!!!!!! 20:01, 17.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Tony HowkTony Howk

12 13

Dojna zmiana ;) 11:05, 18.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PatriotaPatriota

13 9

PiS kręci wokół Amber Gold aferę bo tam ludzie świadomie stracili 500 milionów. Świadomie i na własne życzenie. "W ciągu dwóch ostatnich lat sześć kas zbankrutowało, a pięć kolejnych podzieliłoby ten los, gdyby nie przejęły ich banki. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił już członkom kas bankrutów blisko 3,6 mld zł. Straciliby oszczędności, gdyby KNF nie objęła sektora parasolem nadzorczym."
Amber Gold, to PIKUŚ w porównaniu z pisowskimi SKOKami... 17:44, 18.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

~~~~ja~~~~ja

13 5

Widzę, że niektórzy w swojej nienawiści do PiS zwalili na nich winę nawet dzisiejszą pogodę.
Po pierwsze nie PiS ustawą w sejmie to zrobił a zmiany te były jak już ktoś wspomniał za rządów PO. Po drugie w wyborach do senatu wybiera się konkretną osobę (a nie w rzeczywistości partię jak do sejmu) więc nie dostał się tam jakimś cudem a o tym, że nie startował z listy PiS już nie wspominam. Po trzecie skoro podobno wszystko zgodnie z prawem to o co szum po prostu trzeba uważać co się podpisuje a jak nie to się ponosi konsekwencje a na przyszłość trzeba pamiętać, że od kredytów są banki a nie skoki i inne parabanki z kosmicznym RRSO czy innymi kruczkami jak ten. 18:32, 18.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

torxtorx

0 0

Dobrze Ci się mówi, tylko że podpisując byłem w konkretnym miejscu czyli oddziale na swoim osiedlu, a uchwała po 6-ciu latach i ponad 100km od mojego miejsca zamieszkania a oddział zamknęli więc żadnego obwieszczenia nie mogłem przeczytać. Skąd zatem miałem się dowiedzieć o tym kukułczym jaju. Uważam że uchwała została podjęta z pełną premedytacją oraz planem uderzenia w nieświadomych niby członków w przyszłości, i tak też się stało. 23:18, 08.08.2018


AA

8 1

Pytanie zasadnicze kiedy przedawniaja się takie rzeczy? W czerwcu 2018 roku mijaja trzy lata od podjęcia uchwały odnośnie podniesienia udziałów. Moze syndyk liczy że wpadnie mu trochę kasy. Czy o tym że podnieśli udziały nie powinniśmy wiedzieć już wtedy? Pewnie nie bo w takiej sytuacji pewnie była możliwość płacę i zostaje albo nie płacę i mnie skreślają. 10:06, 19.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

leelee

1 0

Można zrezygnować z członkostwa teraz?niech ktoś napisze 17:11, 19.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


onon

1 0

czy da ktoś jakąś wskazówke co robić? też dostałem taki list 18:02, 19.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JanJan

2 0

Czy mógłby ktoś znający się w tym temacie wypowiedzieć się co w tym przypadku Robić CZEKAMY NA WYPOWIEDŹ TEJ SPRAWIE ????? 18:15, 19.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

onon

2 1

i czy teraz można złożyć rezygnacje z członkostwa?
19:41, 19.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


ObywatelObywatel

5 0

Statut mozna sciagnac ze str skokskarbiec.pl i oczywiście jest tam napisane że jeżeli do 30 dni udział nie zostanie wpłacony to zostanie sie wykreslonym. Pytanie czy tym udziałem bylo 1zl czy obecne 94 o które sie rozchodzi w sprawie. Ja też nie miałem tam nic oprócz zapłacenia rachunku ba mój ojciec miał a listu nie dostał tylko ja osoba upoważniona. Więc nie płacimy tylko czekamy na nakaz płatniczy sądowy od którego można się odwołać. 10:00, 20.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RafalRafal

2 0

Tez płaciłem tylko u nich rachunki przez jakiś czas i do lat nie miałem z nimi nic wspólnego. Dzwonię na ich infolinię ale linia od kilku dni cały czas zajęta, pewnie mają odłożony telefon i wszystko olewają. Dajcie znać co robicie z tym, czy opłacacie czy czekacie na sprawę w sądzie? 11:20, 20.03.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AA

1 0

Żadne pismo o wypisanie że skoku nie pomoże, powiedzieli to wprost pracownicy którzy tam dzisiaj byli bo syndyk się nie pojawil. Wpłata tej kwoty nie gwarantuje że za chwilę nie będzie następnej. W zasadzie nie wiadomo co robic. Najlepiej nie płacić złodziejom. 13:44, 20.03.2018


leelee

0 0

A jak by wysłać pisemną rezygnacje z członkostwa 14:27, 20.03.2018


artart

1 0

To co niema sposobu żeby im "podziękować za współpracę" 17:03, 20.03.2018


onon

1 0

Był dziś syndyk w siedzibie skok w piekarach było gorąco 22 tysiące osób dostało takie pisma 30 czerwca przedawni sie sprawa trzeba liczyć że zanim napiszą te pozwy troche czasu minie i sąd nie zdązy rozpatrzyć wypowiedziec członkostwo można teraz pisemnie albo w siedzibie skoku bo infolinia jest zapchana od interesantów to mam info z pierwszej reki sprawdzone z drugiej strony za kazdy indywidualny pozew musi zapłacić wiecej jak my klienci mamy zapłacić 19:43, 20.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

artart

0 0

w tej sytuacji co byloby lepsze nie placic czy wypowiedziec czy zaplacic i wypowiedzic 20:01, 20.03.2018


bergberg

1 0

Par. 12 punkt 5 i 6 statutu mówi o tym, że w przypadku nie uzupełnienia wartości udziało członek MOŻE zostać wykreślony z rejestru członków tak więc nie piszcie, że wasze członkostwo wygasło.

Do 30 czerwca jest mało czasu, wątpię, że zdążą wystąpić do sądu z pozwami a sąd zdąży wydać nakazy zapłaty. Tym bardziej, że do tego potrzeba pieniędzy a skoro SKOK jest w upadłości to mogą mieć z tym problem. Ja bym osobiście nie płacił ale to decyzja każdego z osobna. 09:05, 21.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

artart

0 0

Czyli co nie płacić? 12:21, 21.03.2018


ANNAANNA

0 0

A co w przypadku gdy wezwanie do zapłaty jest wystawione na osobę która zmarła w 2011 r. Kredyt też został spłacenia w 2011. 10:09, 21.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

XxxxXxxx

0 0

Myśle że trzeba wysłać akt zgonu. 13:44, 21.03.2018


Były członekByły członek

4 0

Pytania powinny brzmieć - DLACZEGO W 2015 ROKU SKOK 'SKARBIEC' CHOCIAŻ FAKTYCZNIE NIE BYŁ ZADŁUŻONY ZOSTAŁ OBJĘTY OPIEKĄ PRZEZ ZARZĄDCE KOMISARYCZNEGO PANIĄ KATARZYNĘ SZATOBA. List wysłany przez Zarządce Katarzyna Szatoba spowodował panikę wśród członków i masowe wypłaty pieniędzy z lokat, i w związku z tym pozostały niespłacone kredyty w wysokości około 20 mln zł. i zadłużenie SKOKU 'SKARBIEC'. I TU ZACZYNA SIĘ ZABAWA Z SYNDYKAMI I SĄDAMI. DLACZEGO W 2015 ROKU KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO NA POLECENIE KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄDCA KOMISARYCZNY KATARZYNA SZATABA ZAINTERESOWAŁA SIĘ RODZIMYM SKOKIEM. CHOĆ NIE BYŁ ZADŁUŻONY?.
Na dzień 21. 03.18 r.decyzją Ministra Sprawiedliwości pan Jarosław Reszka figuruje w spisie syndyków z licencją. Numer rachunku bankowego na który należy wpłacić podwyższony udział członkowski dotyczy banku Milenium. Na początku roku 2016 otrzymałam pismo od Zarządcy Komisarycznego SKOK 'SKARBIEC' Katarzyna Szatoba dotyczące uzupełnienia wartości udziału członkowskiego. Wypowiedziałam członkostwo nie uzupełniłam wartości udziału w SKOK 'SKARBIEC', po 3 (trzech miesiącach) oficjalnie przestałam być członkiem kasy.W 2018 dostałam podobne pismo od syndyka Jarosława Reszki...... 10:39, 21.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

artart

0 0

Co pani zamierza mam taką samą sytuacje
13:47, 21.03.2018


onon

0 0

a może ktoś napisać gdzie znaleść druk odnośnie rezygnacij z członkostwa albo jak go napisać? 16:23, 21.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RyszardRyszard

0 0

W internecie jest wzór rezygnacji z członkostwa w kasie WOŁOMIN. Można dostosować do własnych potrzeb. 16:46, 21.03.2018


BulBul

5 0

Były oficer WSI, a zarazem b. prezes fundacji Pro Civili Krzysztof W. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyprowadzała pieniądze ze SKOK Wołomin.
Fundacja Pro Civili ma powiązania z Bronisławem K.
Bronisław K. ma POwiązania z PO. 17:25, 21.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

onon

0 0

Dzięki Ryszard za info 17:40, 21.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

niby_członekniby_członek

5 0

Witam, byłem na tym spotkaniu, bardzo waży zapis sobie ustalili: "MOŻE zostać skreślony" i na tym koniku jadą, i próbują zastraszyć niniejszym pismem ?członków? do zapłaty. Osoba podająca się za Pana syndyka (podająca bo gdy kilkukrotnie poproszono pseudo Pana syndyka o okazanie licencji w celu weryfikacji osoby z którą się rozmawia to odmówił zasłaniając się przepisami) wprost powiedziała po zadaniu pytania: ?Czy po uiszczeniu opłaty z niniejszego wezwania sprawa się zakończy i nie będzie więcej roszczeń finansowych?? , stwierdzenie było jednoznaczne "NIE, i nie może tego zagwarantować" czyli trzeba liczyć się z tym że będą kolejne wezwania do zapłaty. Kolejnym stwierdzeniem ?tej osoby? było, że rozdawany dokument na spotkaniu i próby wystąpienia z członkostwa są na tym etapie ?NIE MOŻLIWE? ze względu na to że trwa postępowanie upadłościowe. Po kolejnym pytaniu: ?Dlaczego więc rozdawane są te wnioski o wystąpienie z członkostwa?? - pseudo osoba Pana Syndyka stwierdziła że ludzie się tego dokumentu domagają i dlatego go rozdają. Śmiech na sali, jak i forma samego spotkania, wyznaczono termin ?spędzono ludzi? do korytarza gdzie większość nie mogła wejść, ścisk i zaduch, bez nagłośnienia by nikt czegoś nie usłyszał i żeby nie można było zadać pytania, a jeśli już ?dopchano się? do pierwszego rządu osoba ?pseudo Pana Syndyka? bardzo sprytnie po zadaniu niewygodnego pytania uciekła na druga stronę by uniknąć odpowiedzi, chętnie natomiast odpowiadała na pytania osobom tym które zdeklarowały się uiścić opłatę i jak tej opłaty dokonać. Jak się zrobiło mniej przyjemniej wezwano Policję na salę które cały czas od początku zabezpieczała spotkanie od samego początku przebywając na zewnątrz. 19:01, 21.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

torxtorx

0 0

Haczyk jest taki że to zebranie z 30 czerwca 2015r. jest kluczem, zostało uchwalone podniesienie wysokości udziału (nikt nie poinformował na czyj wniosek) sprawa była nienagłaśniana aby nie złożono sprzeciwu i uchwała się uprawomocniła. Następny gwóźdź dołożyła KNF zatwierdzając zmianę statutu aby po dokładnie miesiącu ustanowić zarząd komisaryczny (czyli wcześniej już wiedziano o sytuacji Skarbca). Wszystko to dzieje się naprędce przed wyborami, jeśli ktoś twierdzi że polityka nie ma tu nic do rzeczy to jest w błędzie. Fakt, sprawa komisji sejmowej w sprawie SKOK-ów ugrzęzła po pierwszym posiedzeniu komisji, teraz politycy czekają na "sponsorów" i nikt tego tematu nie popchnie dalej a sprawa nie jest prosta bo konkretne osoby powinny usłyszeć zarzuty, choćby niegospodarności i złego zarządzania powierzonym mieniem, odpowiedzialność finansową postanowiono przerzucić na szarych niby-członków, którzy powinni zostać wykluczenie ze względu na niewpłacenie 94-pln. 23:01, 08.08.2018


onon

1 0

ja napisałem dziś o rezygnacje z członkostwa zobaczymy jak się ustosunkuje ale przekręt z tym wszystkim to nadaje sie do prokuratury co mnie obchodzi i jakie to jest tłumaczenie że są w stanie upadłości składam rezygnacje i tyle i nie zapłace ani grosza 20:19, 21.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AllAll

3 0

Ludzie nie wplacajcie. Syndyk potrzebuje kasy do swojej kieszeni wyciągnie ile się da. Ma byc utworzona grupa na fb odnośnie tej sytuacji. Wpłata to.potwierdzenie i zgoda na to co tam.sie dzieje. Jesteśmy teraz nazwani członkami tej pożal się kasy bo długi mają gdyby bylo.na plusie nikt by się z nami.kasa nie dzielil. Pan sydnyk nakserowal pism ze swoim podpisem i teraz czeka ile naiwniakow wplaci kase ktora zasili jego konto. 12:45, 22.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MaxMax

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


RyszardRyszard

0 0

Niestety tutaj sprawa moim zdaniem jest trudniejsza niż w Wołominie. Tam syndyk żądał dopłaty w podwójnej wysokości wkładów.Ewidentnie nie miał takich uprawnień co potwierdziła prokuratura.Tutaj zgodnie art.135 ustawy Prawo spółdzielcze ,, Po ogłoszeniu upadłości członkowie spółdzielni, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału". Jest nadzieja , że sprawa się przedawni , jeśli nie wystąpią do sądu do 30 czerwca, bo wtedy mijają trzy lata od podjęcia uchwały o podwyższeniu wartości wkładów. Również uważam, że z wpłatami nie ma się potrzeby galopować. Zobaczymy co z tego wyniknie. Żądanie wpłaty od kogoś , kto kiedyś zapłacił u nich kilka rachunków i którego nie poinformowano, że staje się członkiem kasy to rzeczywiście ...... 14:50, 22.03.2018


MaxMax

0 0

I jeszcze jedno, zamiast płacić wysyłajcie listy z zrezygnacją z członkostwa, bo za rok znowu jakiś list do was przyślą. 12:54, 22.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BolekBolek

0 0

Na FB jest grupa tylko Skarbiec.Tam się dowiesz co ludzie robią.Ktoś z jajami się w to zaangażował. Przyjmują tylko członków. Rezygnacja nic nie daje. 17:04, 21.04.2018


onon

0 0

dajcie znać jak powstanie jakaś grupa na fb przeciwko tym złodzieją 04:59, 23.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BlondBlond

0 0

Jest 16:47, 20.04.2018


GrupaGrupa

2 0

Już jest grupa na fb pod nazwą : tylko skarbiec. Kazdy kto dostał wezwanie dolaczajcie zbieramy ludzi. 12:24, 23.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

onon

1 0

potwierdza jest już grupa na fb i dołaczajcie im nas więcej tym lepiej pozdrawiam 11:29, 24.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mmmm

4 0

Ściema, tekst sponsorowany pojawiający się w identycznej treści na lokalnych portalach w różnych miastach (pewnie tam, gdzie jest najwięcej tzw "dłużników" i generowany zapewne przez samego syndyka i jego przydupasów biorących niezłe pensje, celowe działanie aby najwięcej frajerów zapłaciło, tonący brzytwy się chwyta). Nic nie należy płacić, walczyć o swoje, nie chodzi o 94 zł ale o nietolerowanie *%#)!& Gdyby wszyscy naiwni dla świętego spokoju zapłacili mają 2 bańki za nic i o to chodzi w tych pismach. Do czerwca, kiedy się roszczenie przedawni, 22000 pozwów nie złożą. Nie dajmy się dymać, nawet gdyby złożyli te pozwy i nawet gdyby przyszedł wyrok nakazowy do zapłaty, można się odwoływać i doprowadzić do rozprawy, potrzebują tej kasy teraz i już, syndykowi się pali pod dupą. Nie bądźmy jak te barany, chcą kasy, niech walczą o nią i tracą. Czym więcej frajerów zapłaci tym większy mają sukces bazując na środkach naiwnych ludzi. 01:14, 29.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

EdiEdi

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


mmmm

2 0

cd. Pan Syndyk się nudzi i należy mu zapewnić atrakcji moc aby miał zajęcie. Jak to zrobić ? Liczy, że po otrzymanych pismach i sponsorowanych tekstach, takich jak ten (notabene pojawiający się w identycznej postaci na wielu lokalnych mediach) a mający na celu nastraszenie jeleni, którzy pobiegną na pocztę i wpłacą rzeczone 94 zł. Może dla świętego spokoju część osób tak zrobi ale nie chodzi tu już o pieniądze tylko o zasady. Żyjąc w państwie prawa nie należy się godzić na takie cwaniactwo. Należy dać zajęcie Panu syndykowi aby czuł, że na swoją pensję musi zarobić. Co zatem zrobić? Czym więcej z osób to zrobi tym lepiej, po pierwsze sprawą się już żywo interesują organizacje konsumenckie np: federacja konsumentow org pl, należy znaleźć swojego rzecznika i wysłać mu ksero pisma, skan za pomocą e-mail, jakkolwiek, czym więcej osób napisze tym mocniejsza reakcja będzie bo zarówno ta jak i inne organizacje konsumenckie już badają temat. Po drugie wysłać rezygnację z członkostwa, najlepiej poleconym za potwierdzeniem odbioru do Pana Syndyka, poinformować o rezygnacji z członkostwa w SKOK i złożyć reklamację, że udział w roku 2015 został podniesiony z 1 na 95 zł bez poinformowania nas jako członka co już samo w sobie było bezprawne (większość osób wówczas by zrezygnowała z członkostwa), dlatego obecne wezwanie do zapłaty jest bezprawne. Domagać się też w piśmie pisemnej odpowiedzi na naszą reklamację/ pismo w ustawowym terminie. Reklamacja, która nie jest załatwiona w ustawowym terminie automatycznie staje się zasadna. Syndyk musi Wam odpowiedzieć. Czym więcej osób napisze tym więcej zajęcia. Podpisać się podać numer członka i nie bać się, i tak mają Wasze dane.
Nawet jak złożą pozwy, to pierwszy wyrok jest nakazowy (jest taki słynny oddział) ale gdyby nawet pojawił się sądowy nakaz zapłaty, odwołać się a kto nie umie to do rzecznika praw konsumenta, tych ta sprawa tak bulwersują, że napiszą Wam odwołania. Nie dawać się robić syndykowi - 22000 osób po 94 zł = 2068000 (ponad dwa miliony zł!!! naszej kasy) 23:51, 29.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


REKLAMA
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone